Zamyslenie na deň 22.11.2023

Deň pokánia a modlitieb
Spravodlivosť pozdvihuje národ, no hriech je pre národy hanbou. Príslovia 14,34


Matúš 24,1-14

1 Po tom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. 2 On im však povedal: „Vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu neostane kameň na kameni, všetko bude zničené.“ 3 Keď sedel na Olivovom vrchu a boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho: „Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta.“ 4 Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: ‚Ja som Kristus!‘ A mnohých zvedú. 6 Budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch. Dajte pozor, aby ste sa neľakali. Lebo sa to musí stať, ale to ešte nie je koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami bude hlad a zemetrasenia. 8 Ale to všetko je začiatok útrap. 9 Potom vás vystavia súženiu, budú vás zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10 Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. 13 Kto však vytrvá až do konca, bude spasený. 14 A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.


Vytrvaj do konca! Slová dnešného textu nám v mnohom pripomínajú dianie vo svete – hlad, mor, vojny, či ochladnutie lásky medzi ľuďmi. Toto všetko je súčasťou nielen dnešnej ľudskej spoločnosti, ale tak to bolo aj v predchádzajúcich generáciách. Žijeme v dobe očakávania Druhého Kristovho príchodu. Kým Pán Ježiš nepríde znova a nenastolí Božie kráľovstvo, bude sa na tomto svete rozmáhať zlo v rôznych podobách. Jeho dosah môžeme vidieť na celosvetovej úrovni, ale aj v našej krajine, v spoločnosti, v cirkvi, v rodinách aj u jednotlivcov. V tomto čase očakávania Druhého Príchodu Pána Ježiša máme dôležitú úlohu: vytrvať vo viere až do konca. Viera nepochádza z nás, ale je vzácnym darom. Počas svojho života máme skrze Ducha Svätého svoju vieru budovať – v modlitbách, Jeho slovom aj v spoločenstve s ostatnými kresťanmi. Jedine skrze úprimnú a čistú vieru môžeme vytrvať aj napriek ťažkostiam a zlu vo svete. V každej chvíli svojho života majme na pamäti, že „…kto vytrvá až do konca, bude spasený.“

Modlitba: Pane náš, ďakujeme Ti za spasenie, ktoré nám zo Svojej milosti ponúkaš. Prosíme Ťa, aby sme vo viere v Teba vytrvali za každých okolností. Sprevádzaj nás týmto životom, a napokon nás priveď do radosti v Tvojom kráľovstve! Amen.
Pieseň: ES 527
Autor: Simona Devečková

Ako môže byť smrteľník spravodlivý pred Bohom? Ak sa mu zachce viesť s Ním spor, z tisíc otázok mu neodpovie ani na jednu. Jób 9,2-3

Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Lukáš 15,18


Lukáš 13,(1-5)6-9 :: Rímskym 2,1-11 :: Izaiáš 1,10-18 :: Ezechiel 22,23-31 :: Modlíme sa za: Želiezovce (DNS)