Zamyslenie na deň 21.11.2023

Júda 17-25

17 Vy však, milovaní, pamätajte na slová, ktoré už predtým povedali apoštoli nášho Pána Ježiša Krista. 18 Veď vám hovorili: „V poslednom čase vystúpia posmievači, čo budú žiť podľa svojich bezbožných žiadostí.“ 19 To sú tí, čo vyvolávajú roztržky, telesní ľudia, čo nemajú Ducha. 20 Ale vy, milovaní, budujte sami seba svojou presvätou vierou a modlite sa v Duchu Svätom. 21 Udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. 22 Majte súcit s tými, čo pochybujú, 23 zachráňte ich, vytrhnite z ohňa. Nad inými však majte súcit s bázňou, nech sa vám protiví aj ich plášť poškvrnený telom. 24 Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, 25 jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi teraz i na všetky veky. Amen.


Vtelenie slov do skutkov. Júda ako prevenciu pred úpadkom viery a úpadkom životných hodnôt a smerovania ponúka duchovné úsilie, námahu a zápas. V dnešnom svete devalvácie hodnôt i slov nám stále zostáva k dispozícii váha SKUTKOV. Ak sa viera oblečie do skutkov, stáva sa skutočnou, živou (G 5,6; Jk 2,17). To sú tie Božie „tehličky zlata“, ktoré sa v čase obrovskej inflácie slov zalesknú svojou hodnotou. Vidieť ich už zďaleka, nepotrebujú komentár ani obhajobu, nie sú na ne sťažnosti a ticho poukazujú na zdroj – DOBRÉHO BOHA. Skutky lásky. Kráčať za Kristom nás bude stáť námahu skutkov – milosrdenstva, dobročinnosti aj sebaobetovania. Naše zameranie na slová, vyznania, či proklamácie dnes prestávajú stačiť. Slová sa musia vteliť tak, ako sa LOGOS vtelilo do tela Ježiša KRISTA. „To slovo sa stalo telom, aby prebývalo medzi nami.“ A Jeho prebývanie malo spásonosný účinok. Všade, kde Kristus vkročil, prišla s Ním v nejakej podobe spása. Evanjelium nie je len správa, je to predovšetkým DOBRÁ správa. DOBRO je Božia veličina, ktorú sme zanedbávali. Správa je spôsob, ako ho sprístupniť ľuďom. DOBRO nestačí iba hlásať – treba ho ŽIŤ!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás nerozmaznávaš, ale Tvoja výchova je aj prísna. Odpusť, že mám radšej duchovnú lenivosť. Veď ma Svojím Duchom po cestách služby. Amen.
Pieseň: ES 491
Autor: Ľubomír Badiar


Až potiaľto nám pomáhal Hospodin. 1.Samuelova 7,12

Pavol povedal: Boh mi však pomáhal, a tak tu v tento deň stojím ako svedok. Skutky apoštolov 26,22


Jeremiáš 8,4-9 :: Modlíme sa za: Žehňa (ŠZS)