Zamyslenie na deň 17.5.2024

1.Korinťanom 9,19-23

19 Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých. 20 Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov; pre tých, čo sú pod Zákonom, bol som ako ten pod Zákonom, aby som získal tých, čo sú pod Zákonom — i keď nie som pod Zákonom. 21 Pre tých, čo sú bez Zákona, stal som sa ako ten bez Zákona, aby som získal tých, čo sú bez Zákona — aj keď pred Bohom nie som bez Zákona, lebo som pod Kristovým zákonom. 22 Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. 23 A všetko to robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel.


Sloboda a služba. Navonok protikladné pojmy. Aspoň teda v ľudskom ponímaní. Ak som slobodný, nie som nikým a ničím viazaný. Naproti tomu služba je záväzok. Ak niekomu slúžim, to determinuje moju slobodu. Veľký muž viery, ale aj muž vzdelaný a rozhľadený – apoštol Pavel – tieto na prvý pohľad protikladné pojmy stavia vedľa seba. On – slobodný od všetkého – hovorí, že sa dáva do služby všetkým. Hlavnou Pavlovou zvesťou je oslobodenie od zviazanosti zákonom (t. j. tradíciou) a najmä hriechom. Hoci sám patril k farizejskému smeru v židovstve, nepovyšuje sa nad iných. A mohol by. Jeho vedomostiam a presvedčeniu mohol konkurovať málokto. On to však nerobí, ba čo viac: svoje kázanie prispôsobuje prostrediu a poslucháčom: Tým, čo sú pod zákonom, bol som ako pod zákonom; tým, čo sú bez zákona, bol som ako bez zákona. … všetkým bol som všetko, aby som získal aspoň niektorých. Ako často sa dnes snažíme iným vnútiť našu predstavu aj o Bohu a o svete. Môžeš mať aj svoju predstavu, svoj názor. Ale ak stojíš v službe Slova, tak je žiadúce, aby si sledoval hlavný cieľ: odovzdať evanjelium. A tam je treba podľa vzoru apoštola vedieť podať svedectvo tak, aby bolo jasné a zrozumiteľné.

Modlitba: Bože, ďakujem za znovuzrodenie, ktoré nám dávaš. Ďakujem, že po ňom sa slobodne rozhodujeme slúžiť. Odpusť, že niekedy dám slobodu tomu starému Adamovi vo mne, a ten to pokazí. Posilňuj ma na vnútornom človeku, nech žijem a slúžim radostne podľa Teba. Amen.
Pieseň: ES 245
Autor: Viliam Solárik


Neutláčaj cudzinca. Dobre viete, čo v sebe cíti cudzinec, lebo sami ste boli cudzincami v Egypte. 2.Mojžišova 23,9

Vtedy Mu povedia spravodliví: „Pane, kedy sme Ťa videli hladného a nakŕmili sme Ťa, alebo smädného a dali sme Ti piť? Kedy sme Ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme Ťa, alebo nahého a priodeli sme Ťa?“ Kráľ im odpovie: „Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto Mojich najmenších bratov, Mne ste urobili.“  Matúš 25,37.38.40


Ján 19,25-27 • Modlíme sa za: Nesvady (DNS)