Modlitby

Denné modlitby, vďaky a prosby

Prehľad modlitieb nám pomôže k tomu, aby sme sa vo svojich modlitbách nezaoberali iba samými sebou, ale aby sme sa zúčastnili na Božej ceste s naším zborom, národom a s celým svetom.

Nedeľa: Kristova Cirkev. Vďaka za zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista a za Božie Slovo. Prosba o dar zvestovania Slova Božieho a o požehnanie všetkých poslucháčov. Prosby za rôzne cirkvi a ich svedectvá.

Pondelok: Služba cirkvi vo svete. Zvestovanie evanjelia vo všetkých krajinách sveta. Duchovný rast zborov. Svedectvo viery a lásky k nekresťanom. Vzdelávanie a duchovná výzbroj našich spolupracovníkov na službu v cirkvi a spoločnosti.

Utorok: Rodina, školstvo, povolanie. Naši príbuzní a priatelia. Naša práca doma a v zamestnaní. Osvedčenie viery v každodennom živote. Manželstvo a rodina, výchova detí, výučba náboženstva a kresťanská práca s mládežou.

Streda: Naši blížni. Susedia, kolegovia, obchodní priatelia, nezamestnaní. Pomoc a útecha pre chorých a slabých, slepých, hluchých a všetkých postihnutých, ovdovených a osamelých ľudí. Aj pre tých, ktorí upadli do rôznych druhov závislosti alebo sa nechali spútať duchom tohto sveta. Za väzňov, bezdomovcov, obete útlaku a násilia.

Štvrtok: Národy a ich vodcovia/vlády. Pokoj a spravodlivosť medzi národmi a rôznymi skupinami. Ochrana pred zneužívaním moci v ľudských rukách, modlitba za prekonanie národnej a rasovej nenávisti, za cudzincov v našej krajine. Ľudia na úteku. Muži a ženy vo vedúcich pozíciách. Zodpovedné zaobchádzanie s darmi Stvoriteľa. Chlieb náš každodenný.

Piatok: Naša cirkev a zbory. Poďakovanie za vykupiteľské dielo Pána Ježiša Krista na kríži. Prosba o posilňovanie všetkých členov cirkvi, o ich ochotu k spolupráci ako Božích hospodárov, o dar slova pre všetkých, ktorí sú povolaní k službe zvestovania a vzájomného povzbudzovania v zboroch a tiež o Ducha lásky a jednoty.

Sobota: Pohľad späť a výhľad dopredu. Poďakovanie za Božie dary a vedenie počas celého týždňa. Prosba o odpustenie našej nedbanlivosti a rôznych priestupkov. Požehnanie na nedeľu. Prosby za Izrael a ľud Starej Zmluvy. Príprava cirkvi Ježiša Krista na Jeho Druhý Príchod. Radosť z večnej nádhery.