Zamyslenie na deň 15.5.2024

1.Korinťanom 8,7-13

7 Lenže toto poznanie nemajú všetci. Niektorí sú až doteraz takí zvyknutí na modly, že jedia toto mäso ako obetované modlám, ich svedomie je slabé, a preto je poškvrnené. 8 Pokrm nás však nepriblíži k Bohu. Ak nezjeme, nič nestrácame, ak zjeme, nič nezískavame. 9 Dajte však pozor, aby táto vaša sloboda nebola slabým na prekážku. 10 Ak totiž teba, ktorý máš poznanie, niekto uvidí stolovať v modlárskom chráme, či sa tým aj jeho slabé svedomie nepovzbudí, aby aj on jedol mäso obetované modlám? 11 A tak slabý brat, za ktorého zomrel Kristus, zahynie pre tvoje poznanie. 12 Keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. 13 Preto ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej nebudem už nikdy jesť mäso, len aby som svojho brata nepohoršil.


Otázka svedomia. Ako vidíme, téma správneho jedenia nie je aktuálna len dnes. Čo jesť a čo nie, bolo témou aj prvotných kresťanov. Nie však z túžby po zdravom životnom štýle, ale so zreteľom na prejav osobnej viery, slobody vo vzťahu k Bohu. Dnešná doba sa v mnohom podobá tej v Korinte: Pluralizmus, rozmanitosť kultúrneho prostredia, nestabilita, pokles morálnych hodnôt, to všetko vplýva na život kresťana. Posolstvo textu je teda dôležité aj v dnešnej dobe. Nemusíme sa síce zaoberať témou jedla obetovaného modlám, ale text nás vyučuje a inšpiruje v inej dôležitej veci: Kladie dôraz na svedomie jednotlivca. Apoštol Pavel dáva tým, ktorí majú slobodné svedomie, usmernenie, ktoré sa doteraz neuplatňovalo: Moje rozhodnutie o tom, čo robiť alebo nie, závisí nielen od toho, či je to dovolené alebo zakázané, ale aj od toho, či to poškodzuje svedomie iných, alebo nie. Takéto konanie by nám aj dnes v mnohom pomohlo. Veď robiť niečo, čo je v rozpore s otázkou svedomia voči sebe a iným, vedie k otupeniu svedomia, čo vedie vždy k morálnej tragédii. Apoštol takéto konanie definuje ako hriech proti Kristovi. Učme sa pozorne počúvať toho druhého a prosme Ducha Božieho, aby nám pomáhal robiť správne rozhodnutia. Konajme tak, aby sme vo svojej slobode nepohoršovali jedni druhých.

Modlitba: Bože, ďakujem za svedomie, ktoré nám dávaš. Odpusť, že ho málo podriaďujem Tebe. Málo ho nechávam očisťovať od Teba. Uzdrav ho Tvojím Duchom a veď ma po Tvojich dobrých cestách. Amen.
Pieseň: ES 545
Autor: Milan Petrula


Hospodin, každé ráno buď našou silou a v čase súženia našou spásou. Izaiáš 33,2

Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli? To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi. Nebudú už hladovať, nebudú mať ani smäd. Zjavenie Jána 7,13.14.16


Izaiáš 32,11-18 • Modlíme sa za: Neded (DNS)