Zamyslenie na deň 20.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 10,14-21

14 Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? 15 A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú pokoj a dobré veci! 16 Ale nie všetci uposlúchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí: Pane, kto uveril nášmu kázaniu? 17 Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo. 18 Spytujem sa však: Či nepočuli? Ale áno: Po celej zemi rozišiel sa ich hlas a až do končín sveta ich reč. 19 Ale spytujem sa: Či nepochopil Izrael? Mojžiš prvý hovorí: Urobím vás žiarlivými na tých, čo nie sú národom, oproti nerozumnému národu popudím vás k hnevu. 20 Potom Izaiáš má odvahu povedať: Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali, a zjavil som sa tým, čo sa nepýtali na mňa. 21 Ale Izraelovi hovorí: Celý deň som vystieral ruky po nepovoľnom a vzdorovitom ľude.


Viera je z počúvania Evanjelia. Podľa misijného príkazu Pána Ježiša Krista: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy…“ som i ja „kazateľkou“ – zvestovateľkou tej najlepšej správy o záchrane hriešnika, o dobrých daroch, ktoré pripravil Otec Nebeský tým, čo Ho milujú. Som poslom Božieho pokoja, radosti, lásky a milosrdenstva! On sám ma vysiela do služby skrze cirkev a ruky tých, ktorí ma požehnávajú a modlia sa za moju službu. Viera je síce dar, ale musí sa každodenne upevňovať počúvaním a prijímaním duchovného pokrmu – Božieho Slova. Počúvanie však ešte automaticky neznamená, že sme aj uverili a že žijeme podľa Slova…! Je to jedine Duch Boží, ktorý oživuje! Jeho mocou sa Pán dáva poznať aj tým, ktorí po Ňom netúžia a vôbec Ho nehľadajú. Alebo zostáva nepochopeným a skrytým pre tých, ktorí majú síce obe uši, počúvajú, ale púšťajú Slovo „jedným uchom dnu a druhým von“ bez akéhokoľvek duchovného úžitku.
Modlitba: „Urob ma Pane, prosím, nástrojom Tvojho Ducha a pokoja, aby som na spásu všetkých zrozumiteľne zvestoval/a Teba: Ukrižovaného a Vzkrieseného! Amen.“
Pieseň: ES 217
Autor: Danica Hudecová


K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem. Žalm 143,6

Ježiš hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Matúš 11,28


Rímskym 4,1-8 :: Modlíme sa za: Kalná nad Hronom (Dn)