Zamyslenie na deň 19.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 10,5-13

5 Veď Mojžiš píše, že človek, ktorý činí spravodlivosť, tú zo zákona, živý bude v nej. 6 Ale spravodlivosť z viery takto vraví: Nehovor v srdci: Kto vstúpi do neba? to jest Krista zniesť. 7 Alebo: Kto zostúpi do priepasti? To jest Krista vyviesť spomedzi mŕtvych. 8 Ale čo hovorí Písmo? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; to je slovo viery, ktoré kážeme. 9 Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; 10 lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. 11 Písmo totiž hovorí: Ktokoľvek verí v Neho, nebude zahanbený.

12 Nieto teda rozdielu medzi Židom a Grékom. Lebo všetci majú toho istého Pána, bohatého pre všetkých, ktorí Ho vzývajú. 13 Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.


V Ježišovi nová spravodlivosť. Apoštol hovorí „koniec zákona je Kristus“. Mohli by sme to pochopiť aj ako náš cieľ, ktorý stále dosahujeme (Flp 3,12-13). Ešte nič nie je rozhodnuté ani ukončené, ale Ježiš nás bude iste poznať, ak prevezmeme Jeho spravodlivosť z toľko ospevovanej Božej milosti. Je to zvláštne, či pre žida, či pohana „Božiu spravodlivosť – ospravedlnenie na súde vieme prijať len z viery v Neho“. Pavel dokonca píše, že viera je ponúkaný Boží dar. Máme tu aj jasný návod, ako sa priblížiť k Bohu, ktorý je tak blízko, že Ho nemôžeme vidieť. Kde a ako Ho hľadať? Áno, Boh je v tvojom srdci a blízko je Jeho Slovo, ale treba ho ústami oslovovať v modlitbe, piesňach, v spoločenstve cirkvi. Máme tu krásne zasľúbenie: „Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš…, nebudeš zahanbený!“ Pán nám dožičí počuť i Jeho hlas v našom vnútri, zažiť Jeho blízkosť a dôjsť nakoniec spasenia. Tak to potvrdzuje Božie Slovo! Vyznávanie Pána Ježiša neznamená len vedomosť a slovnú úctu, ale aj vyznávanie svojich hriechov! Je to vyznávanie Baránka Božieho, ktorý dokonalú spravodlivosť preniesol láskavo na nás. Naozaj sme ju už prijali?
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, že stačí viera, aby sme prijali spasenie od Teba. Ďakujeme, že táto viera aj otvára srdce, aby doň Duch Svätý vylial Božiu lásku. Ďakujeme, že táto viera je aj činná skrze ňu. Prosíme, daruj nám práve takúto vieru, aby sme boli zachránení, aj zachraňujúci. Amen.
Pieseň: ES 497
Autor: Radoslav Danko


Prahne mi duša po Tvojej spáse; Tvoje slovo očakávam. Žalm 119,81

Ježiš hovorí: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. Ján 8,31


5.Mojžišova 7,6-12 :: Modlíme sa za: Kalinovo (No)