Zamyslenie na deň 9.5.2024

Vstúpenie Krista Pána na nebo. Ascensio Domini
Ježiš hovorí: „Keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k Sebe.“ Ján 12,32


Lukáš 24,(44-49)50-53

44 Potom im hovoril: „Toto sú moje slová, ktoré som vám povedal, kým som bol ešte s vami: Musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, Prorokoch a Žalmoch.“ 45 Vtedy im otvoril myseľ, aby chápali Písma, 46 a povedal im: „Tak je napísané, že Kristus bude trpieť, tretieho dňa vstane z mŕtvych 47 a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. 48 Vy ste toho svedkami. 49 Hľa, ja na vás zosielam, čo sľúbil môj Otec. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete zahalení mocou z výsosti.“

50 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. 51 Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. 52 Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. 53 Stále boli v chráme, chválili a velebili Boha.


S veľkou radosťou. Pán Ježiš vstúpil na nebesá a učeníci sa vracajú do Jeruzalema s veľkou radosťou. Prečo sa tešili? A čím je táto ich radosť pre nás? Učeníci sa tešili z toho, že sa naplnil a zavŕšil Boží plán spásy človeka. Kristus sedí po pravici Otca. Zaujal miesto, ktoré Mu vždy patrilo a patrí. Už je znovu vyvýšený. Toto poznajúc chválili Boha v chráme. Táto ich radosť je pre nás svedectvom a povzbudením. – – Milý brat a sestra, do tvojich každodenných starostí, povinností, problémov a trápení znie dnes svedectvo o radosti: Boh zavŕšil dielo záchrany aj pre teba. Nech nás všetkých toto evanjelium povzbudí k životu viery a nádeje. Dielo spásy je hotové a ja z Božej milosti som súčasťou tohto diela a nech mám akékoľvek ťažkosti, žijem s vedomím a radosťou, že som v Božích rukách. S veľkou radosťou dnes oslavujme Boha! A nezabúdajme ani na to, že učeníci išli do chrámu. Tak poďme aj my.

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoju spásu. Ďakujem, že Pán Ježiš je vo výšinách. Odpusť, že ja sa príliš viažem na túto zem. Oživuj ma zvnútra viac a viac, nech ma nepohltia starosti sveta. Amen.
Pieseň: ES 159
Autor: Marián Čop


Hospodin ich obdaroval radosťou. Ezdráš 6,22

Ustavične sa radujte. 1.Tesaloničanom 5,16


Skutky apoštolov 1,3-11 • 1.Kráľov 8,22-24.26-28 • Filipanom 2,5-11 • Modlíme sa za: Muránska Dlhá Lúka (GeS)