Zamyslenie na deň 7.5.2024

1.Korinťanom 6,1-11

1 Ak má niekto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred nespravodlivými, a nie pred svätými? 2 Veď či neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti? 3 Vari neviete, že budeme súdiť anjelov, o čo viac veci všedného života? 4 Keď teda máte spory vo veciach všedného života, beriete si za sudcov takých, ktorí nemajú v cirkvi vážnosť? 5 Hovorím to na vaše zahanbenie. Azda niet medzi vami ani jedného múdreho, ktorý by vedel rozriešiť spor medzi svojimi bratmi? 6 Ale brat sa súdi s bratom, a k tomu ešte pred neveriacimi! 7 Veď už to je vaša prehra, že vôbec máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu? 8 Ba naopak: Vy krivdíte a škodíte bratom! 9 Neviete vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, 10 ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. 11 A takýmito ste niektorí boli. No boli ste obmytí, ba posvätení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.


Sudcovia a súdení. Znova sa stretávame s tvrdými slovami apoštola Pavla zboru v Korinte. Slová, ktoré sú, žiaľ, aktuálne aj do dnešných dní. Hovorí sa tu o sporoch medzi bratmi, ktoré presiahli hranice zboru, a tak sa možno stávajú „chutným sústom“ pre neveriacich. Koľkokrát počuť vo svete o spore medzi veriacimi? Je to na budovanie alebo na pohoršenie? Ako potom presvedčíme neveriacich o tom, že život v Cirkvi je iný, krajší? Kto bude chcieť vstupovať medzi takých, ktorí prinášajú rozbroje, nenávisť a nelásku? To ponúka aj tento svet a v hojnosti. Môžeme byť však sudcami medzi spoluveriacimi? Áno, v prvom rade voči sebe (či sa správame ako kristovci) a až potom voči bratom a sestrám. Spory by sme si mali vyriešiť hlavne medzi sebou v láske a v pokore. Kritikou a sebakritikou. Napomínať sa jedine po modlitbe a vedení Duchom Svätým. Byť iní ako ľudia vo svete, ako tí, ktorí Pána Boha znevažujú. Byť iní preto, aby sme aj my svojím správaním neznevážili nášho Kráľa. Aby sme boli radšej naozaj soľou pre tento svet!

Modlitba: Drahý Pane Ježišu, pomôž nám, aby sme nevstupovali do sporov medzi sebou v zboroch, ale aby sme v láske a odpustení nažívali každý deň, vedení Duchom Svätým. Amen!
Pieseň: ES 287
Autor: Alica Pipperová


Zo Siona, z dokonalej krásy skvie sa Boh. Náš Boh prichádza a nemlčí. Žalm 50,2-3

Zákonník Ježišovi povedal: „Správne, učiteľ, povedal si pravdu! Jediný je a okrem Neho iného niet.“ Marek 12,32


Lukáš 18,1-8 • Modlíme sa za: Moravské Lieskové (PoS)