Zamyslenie na deň 21.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 11,1-10

1 Spytujem sa teda: Či Boh zavrhol svoj ľud? Vôbec nie! Veď aj ja som Izraelita, z potomstva Abrahámovho, z kmeňa Benjamínovho! 2 Nezavrhol Boh svoj ľud, ktorý vopred poznal. Či neviete, čo hovorí Písmo o Eliášovi, ako žaluje Bohu na Izrael? 3 Pane, pobili Tvojich prorokov, zbúrali Tvoje oltáre; ja jediný som ostal, a siahajú na môj život. 4 Ale čo mu hovorí odpoveď Božia: Ponechal som si sedemtisíc mužov, ktorí nesklonili kolená pred Baalom. 5 Tak teda aj v terajšom čase zostali zvyšky podľa vyvolenia z milosti. 6 A keď z milosti, tak nie zo skutkov, ináč by milosť nebola milosťou. 7 Čo teda? Izrael nedosiahol, za čím sa snaží, ale vyvolení dosiahli; ostatní však boli zatvrdení, 8 ako je napísané: Dal im Boh ducha omámenia; oči, aby nevideli, uši, aby nepočuli až do dnešného dňa. 9 Aj Dávid hovorí: Nech im vlastný stôl bude osídlom a pascou, príčinou pádu a odplatou; 10 nech sa im zatemnia oči, aby nevideli, a chrbát nech im je zhrbený ustavične.


Milosť Božia nás zachováva. Cítiš sa často sám, keď kráčaš proti pohanskému prúdu sveta, uctievajúcemu mamonu a konzumný spôsob života, v ktorom Boh a Jeho Slovo nemajú miesto? Pripadáš si bezvýznamný a smiešny, keď chceš zmeniť ľudí okolo seba na obraz Boží? Často ani nemáš chuť niečo meniť, pretože nevidíš zmysel svojho snaženia? Ako Eliáš na púšti, ktorý musel bojovať o holý život a prežiť smrť Hospodinových prorokov… Početná prevaha však neznamená vždy aj víťazstvo. „Na množství nehleďte, nepřátel se nelekejte“, pripomína nám známe husitské heslo. Ten, kto bojuje v Božích „šíkoch“, má víťazstvo zaručené. Mladý Dávid vyzbrojený iba 3 kamienkami a prakom zvíťazil nad obávaným obrom. Eliáš – jediný! – proti 450 Baalovým prorokom dostáva jasnú odpoveď na svoju modlitbu: „Hospodine, Bože Abraháma, Izáka a Izraela, nech poznajú dnes, že Ty si Boh v Izraeli a ja Tvojím služobníkom, a že som všetky tieto veci vykonal na Tvoje slovo“ (1Kr 18,36). Zo Svojej milosti Pán aj dnes zachováva „ostatky Izraela“ – 7000, či jedného, ktorý „neskloní kolená“ pred pohanstvom a novodobými Baalmi. On „vzpruží aj tvoje ochabnuté ramená a podlomené kolená“, aby si mocne zvestoval: „Hospodine, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si obrátil srdcia pohanov naspäť“ (1Kr 18,37).
Modlitba: Bože, ďakujeme, že si udržal Dávida, Eliáša a ďalších. Ďakujeme, že aj nás udržíš na Tvojej ceste, keď neodmietneme. Dávame sa Ti do rúk, aby si urobil Svoje dielo cez nás. Amen.
Pieseň: ES 283
Autor: Danica Hudecová


Kto si uvedomí poblúdenia? Z nevedomých vín ma ospravedlň! Žalm 19,13

Ježiš hovorí: Kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. Ján 6,37


1.Korintským 3,(1-3)4-8 :: Modlíme sa za: Kameňany (Ge)