Zamyslenie na deň 8.5.2024

1.Korinťanom 6,12-20

12 Všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. 13 Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy! Boh však obráti i jedno, i druhé navnivoč. No telo nie je pre smilstvo — je pre Pána a Pán pre telo. 14 Boh však vzkriesil Pána a aj nás vzkriesi svojou mocou. 15 Neviete azda, že vaše telá sú Kristovými údmi? Mám teda vziať Kristove údy a urobiť z nich údy neviestky? Rozhodne nie! 16 Alebo či neviete, že kto sa oddáva neviestke, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí: Budú dvaja jedno telo. 17 Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden Duch. 18 Vyhýbajte sa smilstvu! Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. 19 A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? 20 Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.


Hra s kockami. Skúste si zaspomínať na hru s kockami z čias detstva. Ak ste ju neabsolvovali ako deti, tak ste istotne pri takejto hre dozerali v čase výchovy svojich detí, vnúčat alebo niekoho mladšieho. Existuje hra s kockami, ktorá si vyžaduje, aby každý kúsok bol umiestnený do rovnako tvarovaného otvoru na krabici. Guľatý kus hračky ide do guľatého otvoru, rovnako ten štvorcový umiestnime jedine do štvorcového otvoru. Postupujeme tak až dovtedy, pokým všetky kúsky nenájdu svoj tvar. Odborníci hovoria, že takéto hry sú nesmierne prospešné na budovanie tvorivosti, koncentrácie, zručnosti a trpezlivosti. Okrem edukačného má takáto hra aj duchovný rozmer. V živote sa totiž rovnako snažíme umiestniť hodnoty na správne miesto. Snažíme sa byť správne Božie deti, chápaví blížni, poctiví pracovníci, verní manželia, milujúci rodičia. Viera, ktorá definuje náš vzťah s Hospodinom Bohom, týka sa aj správneho dozoru nad naším telom aj duchom. Apoštol Pavel v uvedenom texte varuje pred smilstvom – upozorňujúc, že ono znehodnocuje človeka – jeho telo aj ducha. V pokušeniach života myslime na príkaz telesnej vernosti a zachovania čistoty manželstva. Nezabúdajme, že aj dobre fungujúcim manželským vzťahom dosvedčíme skutočnú hodnotu našej viery.

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoje zákony, ktoré chránia rodinu. Odpusť, že v tom zlyhávame a posilňuj nás Tvojím Duchom, nech obstojíme v každom pokušení. Amen.
Pieseň: ES 559
Autor: Vladimír Lovás ml.


Do úst mi vkladá novú pieseň, chválospev na nášho Boha. Žalm 40,4

Obnovte sa duchovným zmýšľaním. Efezanom 4,23


Ján 14,7-14 • Modlíme sa za: Mošovce (TuS)