Zamyslenie na deň 8.12.2023

Izaiáš 43,14-28

14 Takto hovorí Hospodin, váš vykupiteľ, Svätý Izraela: „Pošlem pre vás do Babylonu, odstránim všetky závory a jasot Chaldejcov zmením na nárek. 15 Ja som Hospodin, váš Svätý, stvoriteľ Izraela, váš kráľ.“ 16 Takto hovorí Hospodin, ktorý urobil cestu cez more a chodník cez divé vody, 17 ktorý vyvádza vozy, kone a mocné zástupy: Ležia spolu, nevstanú, vyhasli, dotleli ako knôt. 18 „Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. 19 Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. 20 Bude ma uctievať poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som priviedol vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvoleného. 21 Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu. 22 Nevzýval si ma, Jákob, bol si zo mňa unavený, Izrael. 23 Nepriniesol si mi baránka na spaľované obety a svojimi obetami s hostinou si ma neuctieval. Neobťažoval som ťa pokrmovou obetou a nezaťažoval som ťa spaľovaním kadidla. 24 Nekúpil si mi vonnú trstinu za peniaze, tukom svojich obiet s hostinou si ma nenasýtil, ale obťažoval si ma svojimi hriechmi a unavoval si ma svojimi neprávosťami. 25 Ja, ja som ten, čo zotiera tvoje previnenia kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy. 26 Pripomeň mi to, súďme sa spolu, ty hovor, aby si sa obhájil. 27 Tvoj prvý otec zhrešil a tvoji prostredníci ma zradili. 28 Znesvätil som tvoje sväté kniežatá, do kliatby som dal Jákoba a Izrael na potupu.“


Zem pred nami. Aké plné radosti a nádeje je zvolanie námorníka na lodi: „Vidím zem! Pred nami je zem!“ Po dlhom období plavby po mori – konečne zem, pevnina, istota! Podobne sme na tom aj my, ktorí sa plavíme „šírym morom“ tohto sveta. Mnohokrát okolo nás len samé skúšky a ťažkosti. Akoby im nebolo konca. A potom, zrazu, v jedinom okamihu – čo vidíš? Alebo, čo ti je oznámené? Je tu pre teba nádej, pevnina, istota! Vyslobodenie z ťažkostí! Pán Boh ti tvorí nové veci. Tvorí ti cestu cez more, chodník cez dravé rieky, robí ti cestu v púšti. Prorok Izaiáš oznamuje Božiemu ľudu slovo nádeje: Pán Boh vyslobodzuje Svoj ľud zo svojho trápenia. Pán Boh posiela záchranu. Nebadáte to? – – Pozrime sa aj my na svoje životy! Z našich každodenných ťažkostí, z nášho úpadku, biedy a poviazanosti hriechom nás náš Pán vyslobodil, zachránil. Ďakujme Mu aj dnes za Jeho nekonečnú lásku k nám, keď sme v Ježišovi Kristovi aj my dostali možnosť uvidieť „pevninu“ svojho života! Aj dnes majme nádej, že Pán Ježiš je s nami a vedie nás k istote nového a večného domova! S Ježišom Kristom vidím pred sebou „novú zem“…

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás vedieš do novej a dokonale dobrej zeme. Odpusť mi, že sa príliš viažem na túto starú. Oživuj vo mne túžbu po Tebe a zjednocuj ma so Sebou. Amen.
Pieseň: ES 12
Autor: Martin Škarupa


Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Izaiáš 43,18-19

Nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli. Matúš 13,31


Ezechiel 37,24-28 :: Modlíme sa za: Batizovce (TaS)