Zamyslenie na deň 9.12.2023

Izaiáš 44,1-5

1 Teraz počúvaj, Jákob, môj služobník, Izrael, ktorého som si vyvolil. 2 Takto hovorí Hospodin, tvoj tvorca, ten, čo ťa stvárnil a od matkinho lona ti pomáha: „Neboj sa, môj služobník, Jákob, Ješurún, ktorého som si vyvolil. 3 Lebo vylejem vodu na smädnú pôdu a vodné toky na súš. Vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvojich potomkov. 4 Vyrastú ako tráva uprostred vôd, ako vŕby na brehoch potokov. 5 Jeden povie: ‚Patrím Hospodinovi,‘ druhý sa nazve menom Jákoba, iný napíše rukou: ‚Hospodinov‘ a nazve sa menom Izraela.“


Som Hospodinov. Komu patrím? Kto mi vládne? Kto má nado mnou moc? Občas si kladieme aj takéto otázky: Koho sme vlastníctvom? Kto je naším Pánom? Nám, veriacim, sú odpovede jasné, resp. mali by byť: Patríme nášmu Pánovi, nebeskému Otcovi, ktorý nás stvoril, sformoval… a ktorý nám pomáha. Patríme Jemu – nášmu Bohu. V Neho veríme, a preto by sa mali z nášho vnútra vytratiť pochybnosti, neistota, strach a obavy: „Neboj sa, sluha môj, Jákob!“ Pri veľkých veciach, ale aj pri maličkostiach potrebujeme počuť, že Boh je s nami. V dnešný deň nebudem stavať mrakodrapy ani liezť na Mount Everest, ale určite je predo mnou dosť takých vecí a povinností, pri ktorých mi dobre padne počuť: „Neboj sa, sluha môj!“ Pán Boh nám každý deň nášho života zasľubuje Svojho Ducha i Svoje požehnanie. Vo všetkom sa pre dnešok aj v ďalšom období svojho života vložme do Božích rúk! On Svojou mocou premieňa pustatinu na úrodnú pôdu. On dáva vzrast. On dáva silu. Jemu patrím a verím, že ma aj dnes požehná, posilní, podoprie. Som Hospodinov, Jemu patrím.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že Ti môžeme patriť. Odpusť nám, že sa zapredávame rôznym veciam, ktoré nemajú večnú hodnotu. Daj, nech žijem v Kristovi a On vo mne, nech sa od Teba nestratím. Amen.
Pieseň: ES 9
Autor: Eva Škarupová


Hospodin, vyviedol si ma z podsvetia. Zachoval si ma pri živote, aby som nezostúpil do hrobu. Žalmy 30,4

Ježiš hovorí: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Ján 5,25


Filipským 1,3-11 :: Modlíme sa za: Bátovce (DNS)