Zamyslenie na deň 5.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. slávnosť svätodušná


Matúš 16,13-19

13 Keď Ježiš prišiel do krajov Cezarey Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? 14 Odpovedali: Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, zase iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. 15 Opýtal sa ich: A vy za koho ma pokladáte? 16 Odvetil Šimon Peter: Ty si Kristus, Syn Boha živého. 17 Odpovedal mu Ježiš: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 19 Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach.


Kto je Ježiš? Turíce – udalosť, pri ktorej bolo naplnené Ježišovo zasľúbenie o dare Ducha Svätého. Ten zostúpil na apoštolov a vtedy prehovoril apoštol Peter a jeho reč zasiahla srdcia aj mysle počúvajúcich tak silno, že sa dalo pokrstiť okolo tritisíc ľudí. Vtedy vznikol prvý kresťanský cirkevný zbor v Jeruzaleme. V našom texte Ježiš hovorí s učeníkmi. Sú na mieste, kde ich nikto nevyrušuje. Ježiš sa pýta: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Je len samozrejmé, že ľudia žijúci v Ježišovej dobe, stotožňovali Ježiša s osobami, ktoré im boli známe. Preto Ježiša pokladali za Jána Krstiteľa, Eliáša, či Jeremiáša, alebo niektorého s prorokov. Tieto osobnosti mali niečo spoločné s Ježišom, no v jednom boli zásadne odlišné. A práve tento rozdiel, túto podstatu všetkého vyjadril apoštol Peter: „Ty si Kristus, Syn Boha živého.“ Táto Ježišova otázka je kladená aj nám: Za koho pokladáš Ježiša Ty? Je Ježiš Kristus pre teba len historickou osobou? Je osobou, ktorá okoliu hlásala morálne zásady? Či Ho vnímaš ako Krista, Syna Božieho, Záchrancu, Spasiteľa, či Vykupiteľa? Odpoveď je na každom z nás. V nej sa skrýva naša budúcnosť.
Autor: Vladimír Daniš
Pieseň: ES 453


Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého. Izaiáš 50,4

Aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. 2.Korintským 1,4


1.Korintským 12,4-11 :: Žalm 118,15-29 :: 1.Mojžišova 11,1-9:: MODLÍME SA ZA: Liptovský Mikuláš – Palúdzka (Lo)