Zamyslenie na deň 6.5.2024

1.Korinťanom 5,9-13

9 V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. 10 Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta či s lakomcami, vydieračmi a modloslužobníkmi, veď to by ste museli odísť zo sveta. 11 Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač; s takými ani len nejedávajte! 12 Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Nesúdite vari tých, čo sú vnútri? 13 Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého spomedzi seba!


Smilníci a tí ostatní. Kto je smilník? V dnešnej „modernej“ dobe nie je vhodné pomenúvať veci pravým menom, lebo sa bojíme odsúdenia od druhých, a tak radšej mnohokrát zatvárame oči nad rôznymi hriechmi aj smilníkmi. Čo je však závažnejšie, Písmo nám tu nehovorí o smilníkoch vo svete, ale v Cirkvi. Jedno príslovie nám pripomína, že kto sa váľa so sviňami v blate, sám sa zašpiní. Toto presne vystihuje dnešné napomenutie, aby sme sa so smilníkmi v zbore ani nestýkali, ale sa im radšej vyhýbali. Na jednej strane nemáme súdiť, na druhej strane s takým však ani nejedávať! Kto je ten smilník, ako ho spoznám? Každý, kto nežije v súlade s Písmom Svätým! Teda… ten, onen… a hrôza – možno aj ja sám! Preskúmajme svoje životy, svoje skutky, úmysly, myšlienky pod vedením Ducha Svätého, aby nás odhalil a my sme mohli urobiť pokánie zo svojich zlyhaní a hriechov. Skôr ako začneme „hon na čarodejnice“, padnime na kolená, a prosme, aby sme my sami neboli tým smilníkom, ktorý prináša špinu a hriech medzi ostatných. Radšej sa odovzdajme do rúk živého Boha a kráčajme po ceste pokory, pokánia a posvätenia!

Modlitba: Drahý Otče nebeský, zmiluj sa nad nami a pomôž nám, aby sme žili čistý, svätý život dnes, zajtra i na veky vekov. Amen.
Pieseň: ES 480
Autor: Alica Pipperová


Veď ma Hospodin schová vo Svojom úkryte v deň pohromy. Ukryje ma v skrýši Svojho stanu. Žalm 27,5

No verný je Pán, ktorý vás utvrdí a ochráni pred zlom. 2.Tesaloničanom 3,3


Marek 1,32-39 • Modlíme sa za: Mokrá Lúka (GeS)