Zamyslenie na deň 4.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. slávnosť svätodušná. Pentecoste
Nemá sa to stať vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností. Zachariáš 4,6


Ján 14,23-27

23 Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. 24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. 25 Toto som vám povedal, keď som bol s vami. 26 Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. 27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje! 


Duch Svätý – a my. Svätíme 1. slávnosť Svätodušnú, ktorá nám pripomína zoslanie Ducha Svätého na učeníkov. Ide tu aj o naplnenie Ježišových zasľúbení učeníkom, že im pošle Radcu, Tešiteľa, Ducha Svätého, ktorý ich naučí a pripomenie všetko, o čom im On hovoril. Nemusia sa báť, lebo On bude s nimi. Svätodušné sviatky nechcú byť pre nás len nejakou historickou spomienkou na udalosti, ktoré sa odohrali pred dvetisíc rokmi. Boh, Duch Svätý, pôsobí aj dnes. Úprimne veriaci kresťania sú aj v súčasnosti vystavovaní skúškam, výsmechu zo strany tých, ktorí v Pána Boha neveria. Napriek tomu nemáme rezignovať, ale veriť zasľúbeniam Pána Ježiša. Kresťania, ktorí skutočne milujú Pána Ježiša, si Bibliu nielen čítajú, ale jej myšlienky aj aplikujú do každodenného života a snažia sa ich zachovávať. Skrze Ducha Svätého dochádza k spojeniu veriaceho s Pánom Bohom a On spája aj kresťanov navzájom. Všetko to dobré, pozitívne, čo sa dnes v cirkvi deje, je nám potrebné chápať v zmysle biblického posolstva, ako dielo Ducha Svätého. Žiaľ, existujú aj zlé veci, či už v živote jednotlivcov, alebo v cirkvi, ktoré nepochádzajú od Ducha Svätého. Niektorí kresťania robia úmyselne zlé veci, a tak zarmucujú Ducha Svätého. Prosme vo svojich modlitbách o Radcu, ktorý nás bude viesť vždy tou správnou cestou.
Autor: Milan Krivda
Pieseň: ES 175


Ja som Hospodin, tvoj Boh od vyjdenia z Egypta. Okrem mňa Boha nepoznáš a mimo mňa záchrancu niet. Ozeáš 13,4

Podľa toho poznávame, že zostávame v Ňom a On v nás, že nám dal zo svojho Ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. 1. Jána 4,13-14


Skutky apoštolov 2,1-18 :: Žalm 118,1-14 :: Ján 16,5-15:: MODLÍME SA ZA: Novohradský seniorát