Zamyslenie na deň 30.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

18. nedeľa po Svätej Trojici
A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata. 1.Jána 4,21


Jakub 2,1-13

„1 Bratia moji, neuprednostňuje nikoho, keďže veríte v nášho osláveného Pána Ježiša Krista. 2 Veď ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi, v nádhernom rúchu, a vošiel by aj chudobný v chatrnom rúchu, 3 a vy by ste s úľubou pohliadli na toho, čo má nádherné rúcho, a povedali by ste: Ty sa posaď pekne sem! ale tomu chudobnému by ste povedali: Ty stoj tam, alebo sadni si mi ku nohám! 4 či ste nerobili rozdiel medzi sebou a nesúdili podľa zlého uvažovania? 5 Počujte, bratia moji milovaní: či Boh tých, čo sú v očiach sveta chudobní, nevyvolil, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva zasľúbeného tým, čo Ho milujú? 6 Ale vy ste znevážili chudobného. Či nie bohatí vás utláčajú a vláčia po súdoch? 7 Či sa nie oni rúhajú slávnemu menu, ktoré bolo vyslovené nad vami? 8 Iste, ak plníte kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš blížneho ako seba samého! dobre činíte. 9 Ale ak uprednostňujete osoby, páchate hriech a zákon vás usvedčuje ako priestupníkov. 10 Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom (prikázaní), previnil sa proti všetkým. 11 Veď Ten, ktorý povedal: Nescudzoložíš! povedal aj: Nezabiješ! A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestúpil si zákon. 12 Aj hovorte aj konajte ako ľudia, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. 13 Lebo nemilosrdný bude súd nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo; milosrdenstvo nemá strach pred súdom.“


Ježiš zomrel za každého rovnako. Náš Pán Ježiš Kristus zomrel za každého rovnako. Spoločenstvo veriacich ľudí nie je miestom, kde uprednostňujeme bohatých, ľudí s postavením alebo celebrity. Ak tak konáme, nerobíme správne. V cirkvi nesmú platiť meradlá sveta. Keď budeme dopredu stavať len bohatých a pekných s postavením, čím sa od sveta odlíšime? A často sa tí bohatí a mocní pred Bohom ani nikdy nesklonili… Ale tešíme sa, že sú s nami… Využívame ich vplyv, slávu a peniaze na „budovanie“ cirkevného zboru. Radšej ich však konfrontujme so svätým Bohom! Zvestujme im Krista – toho ukrižovaného! Radšej im vzadu ponúkajme Život, ako ich spred oltárov a predsedníckych stolov počúvajme! Tak urobíme lepšie.
Autor: Slavomír Slávik
Pieseň: ES 260


V tiesni som vzýval Hospodina; Hospodin ma vypočul a vyslobodil ma. Žalm 118,5

V Kristovi Ježišovi sa odvažujeme pristupovať s dôverou skrze vieru v Neho. Efezským 3,12


Marek 12,28-34 :: Rímskym 14,17-19 :: Žalm 56 :: Modlíme sa za: Novohradský seniorát