Zamyslenie na deň 26.8.2023

Matúš 12,46-50

46 Zatiaľ čo Ježiš hovoril k zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli s ním hovoriť. 47 Ktosi mu povedal: „Pozri, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú sa s tebou rozprávať.“ 48 No on tomu, čo mu to hovoril, odpovedal: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ 49 Načiahol ruku k svojim učeníkom a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia! 50 Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, je mojím bratom, sestrou i matkou.“


Sme Ježišova pokrvná rodina. Aké boli Ježišove rodinné vzťahy? Evanjelista Ján svedčí (7,5), že „ani len Jeho bratia v Neho neverili“. Ježišova verejná služba medzi Jeho najbližšími príbuznými určite vyvolávala mnoho otázok. Matka a Ježišovi bratia stáli vonku a chceli s Ním hovoriť. O čom asi? Nevieme. Možno však povedať, že ani Jeho učeníci pred Jeho smrťou, vzkriesením a zoslaním Ducha Svätého nemali vo všetkom, čo sa týkalo Ježišovho poslania, jasno. Ježiš povedal o Svojich učeníkoch a tých, čo Ho nasledovali: „Ajhľa, Moja matka a Moji bratia.“ To prvé, čo z týchto slov chápeme a platí to aj pre nás, že rozhodnutie kráčať životom s Ním je rozhodujúce. Možno pritom pripustiť, že vtedy ešte všetko možno celkom nechápali. Rozhodnutie učiť sa od Neho a žiť s Ním vytvára príbuzenstvo s Ježišom. Nakoniec však Ježiš vytvára z nás skutočne pokrvné príbuzenstvo. Sme spojení Jeho obeťou na kríži. Dary svätého Pánovho hodu živia naše rodinné príbuzenstvo. Predsa však, ako sa to prejavuje v našom živote? „Každý, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, mi je bratom, sestrou aj matkou!“ Takže to zhrňme: nasledovanie, život s Ním, spojenie s Jeho obeťou na kríži a nakoniec vykonávanie Božej vôle. Takto sa prejavuje naše pokrvné príbuzenstvo s Ježišom.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás povolávaš do Svojej rodiny. Odpusť mi, že Cirkev je pre mňa najmä miestom obradov a povinností. Rozlievaj v nás lásku Svojím Duchom, aby sme milovali všetkých, čo Ti veria, a aby sme si medzi sebou budovali hlboké vzťahy. Amen.
Pieseň: ES 446
Autor: Július Filo


Lám svoj chlieb hladujúcemu! Izaiáš 58,7

Nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetách má Boh záľubu. Židom 13,16


Marek 7,24-30 :: Modlíme sa za: Sása (HoS)