Zamyslenie na deň 25.8.2023

Matúš 12,38-45

38 Vtedy mu niektorí zákonníci a farizeji odpovedali: „Učiteľ, chceme od teba vidieť znamenie.“ 39 On im však odpovedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, no znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša: 40 Tak ako bol Jonáš v útrobách veľkej ryby tri dni a tri noci, tak bude aj Syn človeka v lone zeme tri dni a tri noci. 41 Mužovia z Ninive povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A hľa, tu je ktosi väčší ako Jonáš! 42 Kráľovná z juhu vystúpi na súde s týmto pokolením a odsúdi ho, pretože prišla z končín zeme vypočuť si Šalamúnovu múdrosť. A hľa, tu je ktosi väčší ako Šalamún!

43 Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach. Hľadá odpočinok, ale ho nenachádza. 44 Vtedy si povie: ‚Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.‘ Keď ta príde, nájde ho prázdny, vyzametaný a vyzdobený. 45 Vtedy odíde a vezme so sebou sedem iných duchov, horších ako on, vojdú dnu a usadia sa tam. A stav toho človeka býva na konci horší ako na začiatku. Takto to bude aj s týmto zlým pokolením.“


Božím znamením je pre nás Ježiš. Zákonníci a farizeji a iste tiež mnohí súčasníci čakajú od Ježiša dôkaz o Jeho božskosti. Ježiš túto túžbu kritizuje. „Zlé a neverné pokolenie očakáva znamenia“, hovorí. V Pánovi Ježišovi nakoniec Božská moc určite vykazuje novotu a unikátnosť. Veď liečil, kriesil, rozmnožoval chleby… Túžba po zázrakoch je však zásadne zlá, hovorí Ježiš. Prečo? Boh sa rozhodol byť blízko nás. Ježiš, Boží Syn, žil medzi nami. Želá si, aby sme žili s Ním v novote života. Aby sme nehľadali Boha len vo výnimočnosti, ale v pravom živote s Ním. A predsa je tu otázka: aké znamenie by bolo pre nás presvedčivé, aby sme uverili v Ježiša? Ježiš dáva dva príklady. Tak ako sa pre Ninivčanov stal znamením Jonáš, pre nás je znamením Syn človeka. Určitý čas bol v útrobách zeme, podobne ako bol Jonáš v útrobách veľryby. Kráľovná zo Sáby cestovala dlho, aby spoznala Šalamúnovu múdrosť. Túžba po senzáciách by ju však určite pobúrila, hovorí Ježiš. Pán Ježiš uvádza ešte jednu súvislosť. Keď On oslobodil človeka od zlého ducha, tento hľadá spôsob, ako sa vrátiť. Nestačí, že si človek vo svojom vnútri uprace. Jediné, čo pomôže, je Ježiša prijať. On nás ubráni. Bez Neho by sme ostávali zlým pokolením. On je pre nás Božím znamením.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si prostredníctvom Ježiša vykonal všetky potrebné znamenia. Odpusť, že niekedy od Teba požadujeme stále viac… Daj nám pokoru a ochotu vidieť, čo všetko pre nás zázračne, ale aj nenápadne konáš. Amen.
Pieseň: ES 453
Autor: Július Filo


Darmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svojou silou. A predsa je moje právo u Hospodina a moja odmena u môjho Boha. Izaiáš 49,4

Buďte teda trpezliví, bratia a sestry, až do príchodu Pána. Pozrite: Roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď. Jakub 5,7


Lukáš 22,54-62 :: Modlíme sa za: Sabinov (ŠZS)