Zamyslenie na deň 27.8.2023

12. nedeľa po Svätej Trojici
Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôt nedohasí. Izaiáš 42,3a


Marek 7,31-37

31 Potom odišiel z týrskeho kraja a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru naprieč dekapolským krajom. 32 Tu mu priviedli hluchého a takmer nemého človeka. Poprosili ho, aby naň položil ruku. 33 Vzal ho bokom od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkol sa slinou jeho jazyka, 34 pohliadol k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effatha,“ čo znamená: „Otvor sa!“ 35 Hneď sa mu otvorili uši a puto jazyka sa uvoľnilo, takže správne rozprával. 36 Ježiš im prikázal, aby to nikomu nepovedali. Ale čím väčšmi im to prikazoval, tým viac to rozhlasovali 37 a s nesmiernym úžasom hovorili: „Všetko robí dobre! Aj hluchým dáva sluch a nemým reč!“


Ide nám o našu prezentáciu alebo o pomoc druhým? Pán Ježiš sa vracia domov, teda na miesta, kde strávil najviac času počas Svojej pozemskej služby. Predchádza Ho však chýr, zhromažďujú sa zástupy, prinášajúc chorých. Očakávajú prezentáciu Božej prítomnosti a moci. Ježiš však berie hluchého, zajakavého muža bokom, mimo dav, a tam ho uzdravuje nie celkom kultivovanou formou. Navyše, aj tým niekoľkým blízkym, čo s ním išli, káže, aby o zázraku mlčali. Prečo Ho neposlúchli? Pán Ježiš urobil zázrak, ktorý môžeme definovať ako Mesiášsky. No prečo ho neurobil verejne, aby mohli ľudia v Neho uveriť a oslavovať Boha za predivné činy? Môj názor je, že hlavným cieľom Ježiša Krista nie je Jeho prezentácia, ale pomoc a záchrana druhých. – – Aj dnes kladieme dôraz skôr na prezentačné kresťanstvo (kvalitné bohoslužby, slávnosti, dobrá kázeň, živé spoločenstvo). Nech aj nám v srdciach a ušiach znie to Kristovo EFFATHA, aby otvoril naše uši, oči, ruky, peňaženky k praktickej pomoci a službe núdznym, chorým, cudzincom, no v skrytosti, bez aplauzu a verejných pochvál! Zato verne a s láskou – nasledujúc príklad nášho Pána a očakávajúc ohodnotenie nie tu, na zemi, ale v Jeho kráľovstve (Mt 6,1-8).

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že uzdravuješ, najmä duchovne. Odpusť mi, že sa príliš sústreďujem na telo a málo Ťa vpúšťam do svojho srdca. Prosím Ťa, oživuj môjho ducha – lieč ma zvnútra. Amen.
Pieseň: ES 553
Autor: Daniel Kobyľan


Veď Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnával vo všetkom, čo si robil. 5.Mojžišova 2,7

Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1,16


Skutky apoštolov 9,1-20 :: Izaiáš 29,17-24 :: Žalmy 78,56-72 :: Modlíme sa za: Wycliffovu misiu