Zamyslenie na deň 26.5.2023

Filipským 4,1-9

1 A tak, bratia moji túžobne milovaní, moja radosť a veniec, takto stojte v Pánu, milovaní. 2 Napomínam Evodiu a napomínam Syntychu, aby boli jednomyseľné v Pánovi. 3 Áno, prosím aj teba, opravdový Syzygos, ujmi sa ich, veď aj ony mi pomáhali v borbe za evanjelium, spolu aj s Klementom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. 4 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! 5 Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! 6 O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. 8 Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! 9 Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.


Nesúc bremená. Apoštol Pavol bol smutný. Bolo veľa vecí, za ktoré bol Filipskému zboru vďačný: nemusel ich napomínať kvôli nesprávnemu učeniu, boli verní, ochotní a obetaví, a predsa tam bolo niečo, čo ho trápilo. Dve sestry, učeníčky Pána Ježiša Krista, v minulosti aktívne spolupracovníčky v boji za Evanjelium, sa pohádali. Neboli jednomyseľné. To bolo zlé. Veď aké to bolo svedectvo pre tých, ktorí prostredníctvom ich služby uverili v Pána Ježiša Krista? Vďaka Pánu Bohu však Pavol toto bremeno nemusel znášať sám. Mal brata, spolupracovníka, na ktorého sa mohol obrátiť. Brata, ktorý dostal úlohu ujať sa ich. Pripomenúť im, čo je ich službou, ale najmä to, že ich mená sú zapísané v nebesiach. Aj jednej, aj druhej! Obe sú teda Božími deťmi. Nestála ich služba a milosť, ktorej sa im dostalo, za to, aby zabudli na svoju „hrdosť“ a hľadali uzmierenie? Mal ich k tomu viesť Syzygos, verný spojenec, zapojený do jarma tej istej služby. Modlime sa za to, aby sme takýchto ľudí nachádzali vo všetkých našich zboroch! Pomáhajme našim vedúcim niesť bremeno ich apoštolskej služby tým, že budeme prinášať zmierenie v každej situácii! Myslím, že to bude pre všetky naše zbory veľkým požehnaním.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti za milosť, ktorú nám dávaš. Odpusť mi, že ju nedokážem žiť a druhých odsudzujem. Napĺňaj ma Kristovým Duchom, nech žijem Jeho službu zmierenia. Osloboď Cirkev od každého zákonníctva, lebo to prináša iba spory, a veď ju cestou plného prežívania Evanjelia. Amen.
Pieseň: ES 264
Autor: Daniela Mikušová


Hospodin, náš Boh, je spravodlivý vo všetkom, čo robí. Daniel 9,14

V čase Božej zhovievavosti, a aby ukázal Svoju spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. Rímskym 3,26


Ján 19,25-27 :: Modlíme sa za: Martin – Záturčie (TuS)