Zamyslenie na deň 27.5.2023

Filipským 4,10-23

10 Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zase raz rozvila vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na to, ale nebolo príležitosti. 11 Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám. 12 Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený: sýty byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. 13 Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. 14 A predsa ste dobre urobili, že ste sa ma ujali v mojej tiesni. 15 Veď aj vy, Filipskí, viete, že odkedy som začal zvestovať evanjelium a odišiel som z Macedónie, ani jeden cirkevný zbor ničím neprispel na moje výdavky a príjmy, jedine vy. 16 Áno, aj do Tesaloniky ste mi raz, aj druhý raz poslali, čo som potreboval. 17 Nie, že by som túžil po dare, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnožuje pre vaše dobro. 18 Mám dosť všetkého, mám aj navyše; som hojne zaopatrený tým, čo som prijal od vás po Epafroditovi; je mi to ako Bohu milá, príjemná obeť rozkošnej vône. 19 Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša. 20 Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen. 21 Pozdravujte každého svätého v Kristovi Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, ktorí sú so mnou. 22 Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z domu cisárovho. 23 Milosť Pána Ježiša Krista s vaším duchom. Amen.


Jedine vy. Prečítali sme si posledné slová Pavlovho listu Filipskému cirkevnému zboru. Pavol ho končí slovami vďaky za finančný dar. Mnoho ľudí sa dnes hnevá, keď sa v cirkvi hovorí o peniazoch, o milodaroch, o podpore služby Evanjelia, ale Božie slovo nám ukazuje, že to nie je nič „neduchovné“. Naopak! Pavol chváli skutok Filipských ako ovocie živej viery. Oni totiž dali svoj dar Pavlovi z veľmi jednoduchého dôvodu. Chceli, aby sa Evanjelium šírilo ďalej, aby čoraz viac ľudí bolo zachránených od večnej smrti a našlo večný život v Ježišovi Kristovi. Vedeli, že ich dar Pavlovi jeho službu uľahčí. Bude sa môcť viac sústrediť na to, čo bolo jeho prioritnou úlohou – kázať, vyučovať, povzbudzovať vo viere. To bolo pre kresťanov vo Filipách dôležité, veď vďaka Pavlovej službe im bolo prinesené Evanjelium a skrze Evanjelium – záchrana. Preto Pavla podporujú. Trochu smutné však je, že v tom boli jediní. Pavol založil viacero zborov, ale len Filipskí kresťania ho podporovali v jeho apoštolskej službe! – – Ako je to dnes? Ako je to v mojom živote? Uvedomujem si hodnotu Evanjelia, to naše Lutherovo – „Jedine Kristus“ – pre záchranu hriešnikov? A ak áno, vedie ma to k väčšej obetavosti? Premýšľajme nad tým a robme všetko pre to, aby sa Evanjelium šírilo ďalej!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti za Tvoje zaopatrenie, ktoré mi dávaš, nech mám dostatok na obživu aj na konanie dobra. Odpusť mi, že si priveľa nechávam kvôli pýche a slabej viere v Teba. Veď ma ku skutočnej viere, ktorá sa prejavuje láskou a pokorou. Amen.
Pieseň: ES 553
Autor: Daniela Mikušová


Boh je verný, bez neprávosti, spravodlivý a priamy. 5.Mojžišova 32,4

A že zostáva v nás, poznávame prostredníctvom Ducha, ktorého nám dal. 1.Jána 3,24


Zachariáš 4,1-14 :: Modlíme sa za: Mašková (NoS)