Zamyslenie na deň 24.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nedeľa po Deviatniku. Sexagesima
Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Židom 3,15


Skutky apoštolov 16,9-15

9 Tu sa ukázalo Pavlovi v noci videnie: nejaký muž, Macedónec, stál pred ním a prosil ho hovoriac: Prejdi do Macedónie a pomôž nám! 10 Ako videl toto videnie, ponáhľali sme sa do Macedónie, presvedčení, že nás Boh volá, aby sme im zvestovali evanjelium. 11 Pustili sme sa teda z Troady na more a plavili priamo na Samotráku, na druhý deň do Neapolisu, 12 odtiaľ do Filipisu, ktoré je prvým mestom, kolóniou v tejto časti Macedónie. 13 V sobotný deň vyšli sme za bránu k rieke, kde – ako sme sa nazdávali – (Židia) sa modlievali; sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. 14 Počúvala (ich) aj jedna bohabojná žena menom Lýdia, obchodníčka so šarlátom z mesta Tyatíry. Tej otvoril Pán srdce, aby pozorne počúvala, čo Pavel hovoril. 15 Keď sa dala pokrstiť i so svojím domom, prosila nás hovoriac: Keď ste ma uznali za vernú Pánovi, vojdite do môjho domu a zostaňte u mňa. A prinútila nás.


Rozprávaj o viere. Keď nám niekto prinesie dobrú správu alebo nám zvestuje radostnú novinu, určite sa potešíme. Zvlášť, keď sa nás bezprostredne týka. Radostná správa obyčajne vyváži problémy a starosti, ba niekedy premôže všetko zlo a trápenie. S takouto túžbou rozniesť výnimočnú radostnú zvesť o Kráľovstve nebeskom medzi ľudí, posielal Pán Ježiš do celého sveta Svojich verných učeníkov. On im ukázal aj príklad, ako toto radostné posolstvo On sám s láskou roznášal po dedinách a mestách, keď prichádzal do domov hriešnikov a kázal im evanjelium. Takto radostnú zvesť o záchrane v Ježišovi Kristovi kedysi Jeho poslovia priniesli aj do tvojej dediny, resp. mesta, aby si tam mohli ľudia založiť zbor a vybudovať chrám a aby ju mohla počuť a z nej žiť aj Tvoja rodina. Ďakuj Pánu Bohu, že táto zvesť oslovila aj teba osobne, že ti priniesla požehnanie na celý život! Oslavuj Ho, že sa dotkol tvojho srdca a povolal si ťa za Svojho nasledovníka! Určite si s Ním už prežil množstvo krásnych chvíľ, opory v slabosti, či útechy v smútku. Nenechaj si to len pre seba, aj ty choď a rozprávaj o tom všetkým a všade! A nešetri ani svoje nohy, veď také ospevoval už prorok Izaiáš: „Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestcov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu“ (Iz 52,7).
Modlitba: Pane Ježišu, daj, aby sme Evanjelium hlboko precítili! Ty si nás zachránil pred peklom! Prosíme, zachraňuj cez naše ústa aj ďalších! Amen.
Pieseň: ES 565
Autor: Miroslav Hvožďara


O Hospodinovej milosti chcem spievať naveky, ústami ohlasovať Tvoju vernosť z rodu na rod. Žalm 89,2

Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť. Ján 1,16


Lukáš 8,4-8(9-15) :: Židom 4,12-13 :: Žalm 61 :: Modlíme sa za: Košický seniorát