Zamyslenie na deň 25.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 1,1-20

1 Bol istý muž z Ramátajim Cófímu, z Efrajimského pohoria, menom Elkána, syn Jerócháma, syna Elihúa, syna Tóchúa, syna Cúfa Efratského. 2 Mal dve ženy: jedna sa volala Anna a meno druhej bolo Peninná. Peninná mala deti, Anna bola bezdetná. 3 Ten muž chodieval každoročne zo svojho mesta do Šíla klaňať sa a obetovať Hospodinovi mocností; tam boli kňazmi Hospodinovými dvaja synovia Élího: Chofní a Pinchás. 4 V ten deň, keď Elkána prinášal obeť, dal z nej čiastku svojej žene Peninne i všetkým jej synom a dcéram. 5 Anne však dal dvojnásobný diel, lebo Annu miloval, i keď jej Hospodin zavrel lono. 6 Pritom ju veľmi trápila jej sokyňa a podpichovala ju, pretože jej Hospodin zavrel lono. 7 Tak to bolo z roka na rok; kedykoľvek išla do domu Hospodinovho, táto ju tak sužovala, že plakávala a nejedávala. 8 Vtedy jej muž Elkána vravel: Anna, prečo plačeš? A prečo neješ? Prečo ti je srdce smutné? Nie som ti ja lepší ako desať synov? 9 Keď sa v Šíle najedli a napili, Anna vstala a predstúpila pred Hospodina; zatiaľ kňaz Éli sedel na stolci pri dverách chrámu Hospodinovho. 10 Ona, roztrpčená v duši, sa modlila k Hospodinovi a veľmi plakala. 11 I urobila takýto sľub: Hospodine mocností, ak vzhliadneš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na mňa, ak nezabudneš na svoju služobnicu, ale dáš jej mužského potomka, oddám ho Tebe, Hospodine, po všetky dni jeho života, a britva sa nedotkne jeho hlavy. 12 Keď sa už dlho modlila pred tvárou Hospodinovou, Éli pozoroval jej ústa. 13 Anna si však hovorila v srdci: len pery sa jej chveli, ale hlas jej nebolo počuť, preto ju Éli pokladal za opitú. 14 Povedal jej Éli: Dokedy sa budeš ešte správať ako opitá? Preber sa zo svojho opilstva. 15 Anna odpovedala takto: Nie, pane môj, som žena, ktorej je ťažko na duši; nepila som ja víno ani iný opojný nápoj, ale vylievala som si dušu pred Hospodinom. 16 Nepokladaj svoju služobnicu za naničhodnicu, lebo od veľkého žiaľu a zármutku hovorila som až doteraz. 17 Nato jej Éli odpovedal: Choď v pokoji a Boh Izraela nech ti splní to, o čo si Ho prosila. 18 Ona odpovedala: Kiež tvoja služobnica nájde milosť v tvojich očiach! Nato žena odišla svojou cestou, zajedla si a jej tvár už nebola smutná. 19 Včasráno vstali, poklonili sa pred Hospodinom a vracajúc sa, prišli domov do Rámy. Potom Elkána poznal svoju ženu Annu a Hospodin sa na ňu rozpomenul. 20 Po určitom čase počala, porodila syna a dala mu meno Samuel, lebo povedala: Vyprosila som ho od Hospodina.


Vypočutá modlitba. Celý príbeh Anny a jej vypočutej modlitby nás vedie k Pánu Bohu. Aj my zažívame lásku i opovrhnutie. Jemu sa však môžeme vyžalovať, Jeho môžeme prosiť o zmenu svojho životného údelu, keď nám niečo chýba. Jemu môžeme dať aj sľub ohľadom svojich ďalších životných krokov. – – Modlitbu Anny Pán Boh vypočul a dal jej syna. To, čo sa ľuďom už zdalo nemožné, Pán Boh dokázal naplniť. Anna si plne uvedomovala, že jej syn je darom od Pána Boha, preto ho pomenovala Samuel, čo vyjadrovalo, že Pán Boh jej prosbu vypočul. A ona dala prísľub Bohu, že dá svojho syna do Jeho služby. To znamenalo, že od útleho detstva ho už nebude mať pri sebe, ale bude vo výchove chrámového kňaza pripravovaný na celoživotnú službu Hospodinovi. Svoj sľub myslela vážne! Anna z chrámu odišla s nádejou na vypočutie modlitby a s dôverou Bohu. – – Vo svojich prosbách sa aj my obracajme k Pánu Bohu s nádejou a dôverou. V Ňom máme oporu. On je všemohúcim Pánom a Bohom. Pán Ježiš zasľúbil, že nás neopustí, ale vždy nás bude sprevádzať. Dal nám Svojho Ducha! Pozná naše trápenia a je pripravený pomôcť nám. Na Neho a k Nemu sa obracajme!
Modlitba: Ďakujeme za dar modlitby, ó Bože. Ktože sme, aby si nás počúval? Ako hlboko sa skláňaš, aby si vnímal naše nedokonalé prosby? Aká úžasná láska Ťa vedie, aby si ich naplnil? Amen.
Pieseň: ES 317
Autor: Radoslav Grega


Za oných dní a v tých časoch – znie výrok Hospodinov – vyhľadávať budú vinu Izraela, ale jej nebude, i hriechy Júdu, ale ich nenájdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám. Jeremiáš 50,20

Nielen to, ale aj chválime sa Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz došli zmierenia. Rímskym 5,11


5.Mojžišova 32,44-47 :: Modlíme sa za: Klenovec (Ri)