Zamyslenie na deň 23.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 11,25-36

25 Lebo aby ste si nenamýšľali, bratia, nechcem, aby ste nepoznali tajomstvo, že časť Izraela stala sa zatvrdilou dovtedy, kým nevojde plnosť pohanov. 26 A tak celý Izrael bude spasený, ako je napísané: Príde zo Siona vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba; 27 a to bude moja zmluva s nimi, keď im snímem hriechy. 28 Podľa evanjelia sú síce nepriatelia pre vás, ale podľa vyvolenia (sú) milovaní – pre otcov. 29 Lebo Boh neľutuje dary milosti a povolanie. 30 Ako ste totiž vy kedysi neposlúchali Boha, a teraz dostalo sa vám milosrdenstva pre ich neposlušnosť, 31 tak aj oni teraz neuposlúchli, aby pre milosrdenstvo, ktoré sa vám stalo, aj im dostalo sa teraz milosrdenstva. 32 Lebo zavrel Boh všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval. 33 Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho. 34 Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom? 35 Alebo kto prv dal Jemu, aby mu bolo treba odplatiť? 36 Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.


Nevyspytateľný, slávny Boh! Kresťania, ktorí už roky kráčajú s Kristom, sú často pokúšaní uspokojiť sa s tým, čo už o Bohu vedia. Chceme Ho vložiť do merateľnej škatuľky, v ktorej je ľahko obsiahnuteľný, pochopiteľný a v podstate obmedzený. Úžas dieťaťa opadne a my akosi prestaneme vnímať Jeho veľkosť, majestátnosť a zvrchovanosť. Strácame vedomie toho, že celú večnosť budeme mať čo objavovať, že nikdy úplne neprenikneme až na dno poznania Jeho charakteru a veľkosti. A že to je veľmi dobrá správa! U Pavla je to však inak. S bázňou sa raduje z Božieho charakteru a Jeho plánov ohľadom Izraela. „Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej!“ „Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom?“ Boží plán s Izraelom je ešte stále veľmi záhadný a plný dramatických peripetií. S istotou však vieme povedať, že Boh so Svojím vyvoleným národom ešte neskončil. Práve naopak, má s ním už od vekov úžasný plán, ktorý naplní, keď „vojde plnosť pohanov“, teda keď Ježiš dokončí tu, na zemi, príbeh Svojej „nevesty“ – cirkvi a že ten veľký príbeh Jeho milosti voči tomuto svetu a židovskému národu Mu prinesie veľkú slávu. Veľa slávy: „Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky!“ Modlime sa, aby nám Duch nanovo zapálil srdcia túžbou hlbšie spoznať majestát nášho Otca!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoj plán s Izraelom. Ďakujeme, že môžeme stretať ľudí, ktorých si si vyvolil pre špeciálnu úlohu. Posilni našu lásku k nim. Amen.
Pieseň: ES 628
Autor: Lenka Liptáková


Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača, vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce sa roztekať. Zmením údel môjho ľudu, Izraela: oni vystavajú spustošené mestá a v nich budú bývať, vysadia vinice a z nich budú piť víno, spravia si záhrady a jesť budú ovocie z nich. Ámos 9,13-14

Prorok Ján píše: Uprostred námestia a na oboch stranách rieky strom života, ktorý rodí dvanásť razy ovocie, každý mesiac vydáva svoje ovocie a lístie stromu na uzdravenie národov. Zjavenie 22,2


1.Korintským 1,26-31 :: Modlíme sa za: Kladzany (Šz)