Zamyslenie na deň 18.11.2023

Jób 42,7-17

7 Potom, keď Hospodin dopovedal Jóbovi tieto slová, Elifazovi z Temánu povedal: „Môj hnev vzplanul proti tebe a tvojim dvom spoločníkom, lebo ste nehovorili o mne správne, tak ako môj služobník Jób. 8 Preto teda si vezmite sedem býčkov a sedem baranov, choďte k môjmu služobníkovi Jóbovi a prineste za seba spaľovanú obetu. Môj služobník Jób sa bude za vás modliť, lebo len pre neho nebudem zaobchádzať s vami podľa vášho bláznovstva, pretože ste nehovorili o mne ako môj služobník Jób.“ 9 Potom Elifaz z Temánu, Bildad zo Šúachu a Cofar z Naamy urobili tak, ako im Hospodin povedal. Nato Hospodin vzal ohľad na Jóba. 10 Hospodin zmenil Jóbov údel vtedy, keď sa modlil za svojich blížnych. Potom dal Hospodin Jóbovi dvojnásobok všetkého, čo vlastnil. 11 Vtedy k nemu prišli všetci jeho bratia, sestry a všetci niekdajší známi, aby s ním jedli chlieb v jeho dome. Prejavili mu sústrasť a potešovali ho pre všetko zlé, čo Hospodin na neho dopustil. Každý z nich mu daroval jednu kesitu a jeden zlatý prsteň. 12 Ďalšie Jóbove dni Hospodin požehnal ešte väčšmi ako predchádzajúce. Mal štrnásťtisíc oviec a šesťtisíc tiav, tisíc volských záprahov a tisíc oslíc. 13 Mal sedem synov a tri dcéry. 14 Jednej dal meno Jemima, druhú pomenoval Kecía a tretiu nazval Keren-Happúch. 15 V celej krajine nebolo krajších žien ako boli Jóbove dcéry. Aj im dal otec dedičstvo medzi ich bratmi. 16 Jób potom žil stoštyridsať rokov, videl svojich synov a vnukov až do štvrtého pokolenia. 17 Napokon Jób zomrel starý a sýty životom.


Modli sa za blížneho a budeš dvojnásobne požehnaný! Záver Knihy Jób je fascinujúci: V 41 kapitolách čítame, ako sa na Jóba „nakladá“, a teraz po tom všetkom prichádza požehnanie. To požehnanie tkvie však v tom, že Jób vo všetkom ostal verný Pánu Bohu. Bol postavený pred rozhodnutia, ktoré musel urobiť. Tak, ako my. Jób sa istotne veľa modlil. Modlil sa aj vtedy, keď Pán Boh mlčal. Poznáme to. Modlil sa, ale nie len za seba a za svoje veci, ale v prvom rade (ako nám to dokazuje aj tento biblický odsek) sa modlil za ostatných (Pohliadni okolo seba, za koľkých ľudí sa môžeš modliť?!), aby sa Pán Boh zmiloval aj nad nimi. Prečo zmenil Hospodin Jóbov údel? Lebo sa modlil za blížneho. Ak sa modlíš predovšetkým za blížneho, akoby si sa modlil dvakrát. Prečo?… Lebo v blížnom si aj ty. „Miluj blížneho, ako seba samého!“… Preto bol za to všetko dvojnásobne požehnaný. Modli sa za ľudí okolo seba a Hospodin ťa požehná! Dvakrát sa modlí nielen ten, kto spieva, ale aj ten, kto sa modlí, a to predovšetkým za iných! Vtedy budeš nasýtený Božím požehnaním…!

Modlitba: Pane Bože, modlím sa za ľudí, ktorí potrebujú Tvoju pomoc a útechu, ktorí potrebujú zdravie, mier, pokoj a pomoc. Zošli na nich Ducha pomoci a pokoja. Amen.
Pieseň: ES 308
Autor: Viktor Sabo


Kôň je klamná pomoc, nezachraňuje ani svojou veľkou silou. Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa Ho boja, na tých, čo očakávajú Jeho milosť. Žalmy 33,17-18

Veď my sa chválime v Kristovi Ježišovi a nespoliehame sa na telo, hoci ja by som sa mohol spoliehať aj na telo. Filipským 3,3


1.Petra 3,8-17 :: Modlíme sa za: Zvolenská Slatina (ZvS)