Zamyslenie na deň 16.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 9, 14 – 29

14 Čo teda povieme? Či nie je nespravodlivosť u Boha? Vôbec nie! 15 Veď hovorí Mojžišovi: Zmilujem sa nad tým, komu som milostivý, a zľutujem sa nad tým, s kým mám zľutovanie. 16 Nezáleží teda na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. 17 Lebo Písmo hovorí faraónovi: Nato som ťa povolal do života, aby som na tebe dokázal svoju moc a aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. 18 Tak teda: nad kým chce, sa zmilúva, a koho chce, zatvrdzuje. 19 Povieš mi azda: Prečo teda ešte karhá? Veď kto sa protiví Jeho vôli? 20 Ale ktože si ty, človeče, že odvrávaš Bohu? Či dielo môže povedať majstrovi: Prečo si ma tak spravil? 21 Či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty sformoval jednu nádobu ku cti, druhú ku hanbe? 22 Čo teda, keď Boh, chcejúc dokázať hnev a oznámiť svoju moc, nádoby hnevu, pripravené na zahynutie, znášal s trpezlivosťou veľkou aj preto, 23 aby vyjavil bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, vopred pripravených na slávu, 24 na nás, ktorých aj povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov? 25 Ako aj v knihe Ozeášovej hovorí: Pomenujem si ľudom, čo mi nebolo ľudom, a milovanou, ktorá nebola milovaná; 26 a: Na tom mieste, kde im bolo povedané: Nie ste mojím ľudom, budú pomenovaní synmi Boha živého. 27 A Izaiáš volá nad Izraelom: Keby synov izraelských bolo ako piesku morského, (len) zvyšky budú zachránené; 28 lebo Pán dokonale a rýchle vykoná súd na zemi. 29 Ako aj Izaiáš predpovedal: Keby nám Pán zástupov nebol zanechal potomka, boli by sme ako Sodoma a podobní Gomore.


Neférová milosť. Študenti mali počas semestra odovzdať tri projekty. Keď mnohí v termíne nestíhali odovzdať prvý projekt, profesor im dal ešte týždeň. Pri druhom termíne to dopadlo podobne a pri treťom sa už nikto ani nesnažil odovzdať projekt načas. No v deň odovzdania tretieho projektu si profesor vypýtal práce a keď nikto zo študentov prácu neodovzdal, všetkým dal 0 bodov. Hnevali sa, že to nie je fér, že mali mať ešte týždeň čas. No profesor povedal: „Fér to nebolo doteraz, odteraz to už fér bude.“ – – „To nie je fér!“ Znie prirodzená reakcia na Božie zvrchované „Zmilujem sa nad tým, komu som milostivý“. A naozaj! NIE JE TO FÉR! Lebo fér by bolo, že by sme sa ani nemali narodiť. Lebo smrť je jediné, čo si právom zaslúžime! To je jediné „férové riešenie“ pre hriechom nakazených ľudí. Všetko ostatné je milosť. Šanca na nový život! Aj faraón dostal šancu! Opýtal sa: „Kto je Hospodin, aby som poslúchal Jeho hlas?“ (2M 5,2). A Mojžiš mu to povedal, dokonca ukázal! – – Udivujúca Božia milosť, ktorá dáva nespočetné nové šance! Neférová milosť, ktorá si vytvára „synov živého Boha“ tam, kde ich nebolo (v.25-26). Bohatstvo Božej slávy zjavené na nádobách milosrdenstva! Aj na tebe, čo čítaš tieto riadky! Aj ty si – aj v tejto chvíli – objektom Božej milosti! Nechaj Hospodina zjaviť Svoju slávu na tvojom živote!
Modlitba: Radujeme sa z Tvojej nekonečnej milosti, ó Bože! Radujeme sa! Daj, nech nami táto milosť preniká a vedie k druhým ľuďom, nech o nej hovoríme a nech ju získajú od Ježiša. Amen.
Pieseň: ES 228
Autor: Jozef Grexa ml.


Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia! Žalm 117,1

Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Efezským 4,6


4.Mojžišova 6,22-27 :: Modlíme sa za: Jelšava (Ge)