Zamyslenie na deň 17.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nedeľa Deviatnik. Septuagesima
Lebo nezakladáme svoje prosby na svojich zásluhách pred Tebou, ale na Tvojom hojnom milosrdenstve. Daniel 9,18


Kazateľ 7,15-18

15 Všetko to som videl za svojho múdreho života: jestvuje spravodlivý, ktorý hynie vo svojej spravodlivosti, a bezbožný, ktorý dlho žije vo svojej nešľachetnosti. 16 Nebuď príliš spravodlivý a netvár sa príliš múdro. Prečo máš vyjsť navnivoč? 17 Nepočínaj si príliš bezbožne a nebuď blázon. Prečože máš predčasne zomrieť? 18 Dobré je, ak sa držíš jedného, ale ani druhého sa nespúšťaš. Lebo kto sa bojí Boha, ujde tomu všetkému.


Extrém je problém mnohých z nás. My, ľudia, sa radi vo svojom živote pohybujeme buď na jednej, alebo druhej strane mantinelu. A práve tento text hovorí o tom, že to nie je dobré. O akých mantineloch je tu reč? Na jednej strane sú ľudia „prehnane spravodliví“ a na druhej strane sú „veľmi nespravodliví“. Prehnaná spravodlivosť je život v pýche. Je to život človeka, ktorý si myslí, že je lepší než ten druhý, dokonca aj lepší ako druhý veriaci, pretože sa vystríha v živote všetkého, čo by mu mohlo ako kresťanovi ublížiť. A na druhej strane sú tu ľudia, ktorým vôbec nezáleží na tom, ako žijú, a preto žijú vo svojej nešľachetnosti. Kazateľ v tomto texte hovorí, že obidve skupiny potrebujú bázeň pred Bohom. Teda ozajstnú a skutočnú závislosť od Boha pri každom svojom kroku. Lebo len v Božej blízkosti je človek chránený pred pýchou samospravodlivosti i pred životom v bezbožnosti. „Lebo kto sa bojí Boha, ujde tomu všetkému,“ to znamená obidvom extrémom aj ich následkom.
Modlitba: Bože, daj nám vnímať Tvoju blízkosť a svätosť, aby sme nepadli do pýchy, lebo Ty si neporovnateľne lepší, než my! Aby sme nepadli do lenivosti, lebo Ty motivuješ k práci! Amen.
Pieseň: ES 465
Autor: Stanislav Grega


Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu! On duši našej život dal, nedal sklátiť sa našej nohe. Žalm 66,8-9

Aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už predtým skladali nádej v Kristovi. Efezským 1,12


Matúš 20,1-16 :: Filipským 2,12-13 :: Žalm 60 :: Modlíme sa za: Hontiansky seniorát