Zamyslenie na deň 14.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 11,1-15

1 Potom Ammónsky Nácháš tiahol a utáboril sa proti Jábéš-Gileádu. Všetci mužovia z Jábéša navrhli Náchášovi: Uzavri s nami zmluvu a budeme ti slúžiť. 2 Ale Nácháš Ammónsky im odpovedal: Uzavriem s vami zmluvu tak, že každému z vás vykolem pravé oko, a tak potupím celý Izrael. 3 Starší z Jábéša mu povedali: Pozhovej nám sedem dní, aby sme mohli rozposlať poslov po celom izraelskom území, a ak nebude nikto, kto by nás zachránil, vzdáme sa ti. 4 Keď prišli poslovia do Saulovej Gibey a rozpovedali to ľudu, všetok ľud hlasno plakal. 5 Vtom prichádzal Saul za volmi z poľa. Opýtal sa: Čo je ľudu, že plače? Rozpovedali mu slová mužov z Jábeša. 6 Keď Saul počul tie slová, prenikol ho Duch Boží, a on vzbĺkol veľkým hnevom. 7 Vzal pár volov, rozsekal ich na kusy a rozoslal poslami po celom izraelskom území s odkazom: Takto sa stane s dobytkom toho, kto nevyjde do boja so Saulom a Samuelom. Tu padol strach Hospodinov na ľud a vytiahli ako jeden muž. 8 Keď ich v Bezeku spočítal, Izraelcov bolo tristotisíc a judských mužov tridsaťtisíc. 9 Poslom, ktorí prišli, povedal: Takto povedzte mužom Jábéš-Gileádu: Zajtra, keď slnko zahreje, príde vám záchrana. Poslovia prišli a oznámili to mužom v Jábéši. Zaradovali sa. 10 Mužovia z Jábéša odkázali Náchášovi: Zajtra sa vám vzdáme a urobte s nami, čo sa vám zapáči. 11 Nasledujúci deň Saul rozdelil ľud na tri oddiely. Keď za rannej stráže vnikli doprostred tábora, dovtedy bili Ammóncov, kým nenastala horúčava. Tí, čo zostali, tak sa rozpŕchli, že neostali z nich ani dvaja spolu. 12 Vtedy povedal ľud Samuelovi: Kto povedal; či Saul bude panovať nad nami? Vydajte tých mužov a pobijeme ich. 13 Ale Saul odpovedal: Dnes nesmiete nikoho usmrtiť, lebo dnes Hospodin spôsobil záchranu v Izraeli. 14 Samuel však povedal ľudu: Poďte, pôjdeme do Gilgálu a obnovíme tam kráľovstvo. 15 Vtedy išiel všetok ľud do Gilgálu a urobil v Gilgále Saula kráľom pred Hospodinom. Tam obetovali obete spoločenstva pred Hospodinom, ale Saul a ostatní izraelskí mužovia sa tomu veľmi radovali.


Charizmatický vodca. Oslobodenie mesta Jábeš v Gileáde (1Sam 11) – je historicky pravdepodobným dôvodom na ustanovenie Saula za kráľa. Saul je preniknutý Duchom Božím, posiela kmeňom výzvu k boju a oslobodzuje obkľúčené mesto. Hospodin sa priznal k prvému izraelskému kráľovi, ktorý spočiatku vnímal Božie vedenie. Vďaka naplneniu Duchom Božím mohol viesť ľud do víťazného boja a dať milosť tým, ktorí ním opovrhovali. Situácia v jeho živote sa náhle zmenila, keď odvážny vodca dostal strach o svoj život a rozhodol sa konať podľa svojho uváženia. Saulovo kraľovanie je vykreslené ako postupné odpadávanie od Hospodina. – – Podobné nebezpečenstvo číha na každého duchovného vodcu. Čím je človek vyššie postavený, tým je vo väčšom pokušení vziať veci do svojich rúk. Sebectvo i nepriateľ sú pripravení uchmatnúť srdce verného vodcu, ktorý by mohol – zastávajúc duchovný úrad – viesť Boží ľud bližšie k Bohu. Modlime sa za mládežníckych pracovníkov, vedúcich detských besiedok, diakonov, kaplánov, farárov, seniorov, biskupov…, aby verne stáli naplnení Duchom Božím v službe, do ktorej ich Pán Boh povolal!
Modlitba: Pane Ježišu, odpusť každé naše odpadnutie od Teba. Preveď nás cez všetky nástrahy života, strachu a pýchy. Prosíme za všetkých, čo padli, alebo padajú, aby si ich pozdvihol a použi aj nás. Upevňuj tých, čo slúžia v Tvojom Duchu. Amen.
Pieseň: ES 258
Autor: Hanka Peničková


Som druhom všetkých, ktorí sa Ťa boja, tých, ktorí plnia Tvoje rozkazy. Žalm 119,63

Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa. Kolosenským 3,16


Jakub 4,1-10 :: Modlíme sa za: Krpeľany (Tu)