Zamyslenie na deň 13.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 10,17-27

17 Potom Samuel zvolal ľud k Hospodinovi do Micpy. 18 A prehovoril k Izraelcom: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Ja som vyviedol Izrael z Egypta a vytrhol som vás z rúk Egypťanov a z moci všetkých kráľovstiev, ktoré vás utláčali. 19 Ale vy ste dnes zavrhli svojho Boha, ktorý vás sám vyslobodil zo všetkých vašich bied a súžení, a povedali ste: Nie; ale kráľa ustanov nad nami. Tak sa teraz postavte pred Hospodina. Podľa svojich kmeňov a po tisícoch. 20 Keď Samuel dal predstúpiť všetkým kmeňom izraelským, lós padol na kmeň Benjamín. 21 Potom kázal predstupovať kmeňu Benjamín po jeho čeľadiach a lós padol na čeľaď Matrího. Takto padol lós na Saula, syna Kíšovho, ale keď ho hľadali, nenašli ho. 22 Preto sa znova pýtali Hospodina, či ešte príde sem ten muž. Hospodin riekol: Ajhľa, skryl sa medzi batožinou. 23 Vtedy bežali a priviedli ho odtiaľ; keď sa postavil medzi ľud, o hlavu ho prevyšoval. 24 Vtedy Samuel povedal celému ľudu: Vidíte, koho si vyvolil Hospodin? Lebo nieto mu podobného v celom ľude. Vtedy všetok ľud zajasal a zvolal: Nech žije kráľ! 25 Potom Samuel predniesol ľudu kráľovské právo, vpísal ho do knihy a uložil pred Hospodinom. Potom Samuel rozpustil všetok ľud, každého domov. 26 Saul odišiel domov, do Gibey. Sprevádzali ho z vojska tí, ktorých srdca sa dotkol Boh. 27 Ale naničhodníci vraveli: Čože nám tento pomôže? A pohrdli ním, ani dar mu nepriniesli. On však akoby nebol počul.


Vox populi – vox Dei, hlas ľudu – hlas Boží? Táto historicky známa pravda o demokracii sa často nezhoduje s realitou príbehu bežného človeka. V prečítanom texte sa namiesto Božej vôle uskutočňuje vôľa človeka. Izrael si od Samuela žiada ustanoviť kráľa, v čom on vidí pohŕdanie Božou vládou a jasné „Nie“ Hospodinovi. Toto rozhodnutie bolo pre národ od počiatku spojené s nebezpečenstvom, čo sa neskôr potvrdilo, pretože práve králi niesli podstatnú vinu za to, že Izrael neraz zišiel na zlú cestu. – – Realita životných rozhodnutí Izraela je často i našou realitou. Nerešpektovanie vôle Božej – život podľa tej vlastnej mal pre človeka neraz tragické následky. Dávajme si teda pozor, o čo Hospodina prosíme! Často sú aj naše modlitby plné našich vlastných predstáv o našom živote. Myslíme si, že sami najlepšie vieme, čo je dobré pre nás, pre naše deti, zbor, cirkev… Zabúdame sa popritom spýtať, aká je Božia vôľa. Nevynechajme nikdy z našich myslí a modlitieb vetu „nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa!“. Božie Slovo nás dnes povzbudzuje: „Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej“ (Jer 29,11).
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že Ty chceš naše šťastie. Odpusť, že Ti neveríme dostatočne a svoje šťastie chceme riadiť sami. Často podľa vzoru svetáctva. Prosíme, daj nám srdce citlivé na Tvoje Slovo a veriace, že Ty vieš najlepšie spravovať naše životy. Amen.
Pieseň: ES 534
Autor: Hanka Peničková


Nech moje srdce plesá nad Tvojou pomocou! Žalm 13,6

Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. Jakub 5,13


5.Mojžišova 8,11-18 :: Modlíme sa za: Kremnica (Zv)