Zamyslenie na deň 15.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 12,6-25

6 Vtedy povedal Samuel ľudu: Svedkom buď Hospodin, ktorý ustanovil Mojžiša a Árona a ktorý vyviedol vašich otcov z Egypta.7 Teraz sa postavte, a budem sa súdiť s vami pred Hospodinom pre všetky spravodlivé skutky Hospodinove, ktoré preukázal vám a vašim otcom. 8 Keď Jákob prišiel do Egypta a vaši otcovia volali na Hospodina, poslal Hospodin Mojžiša a Árona, ktorí vyviedli vašich otcov z Egypta a usadili ich na tomto mieste. 9 Oni však zabudli na Hospodina, svojho Boha, preto ich vydal do ruky Síseru, vojvodcu z Chacóru, do ruky Filištíncov i do ruky moábskeho kráľa, ktorí bojovali proti nim. 10 Vtedy volali na Hospodina o pomoc: Zhrešili sme, lebo sme opustili Hospodina a slúžili sme baalom a aštartám. Vytrhni nás teraz z ruky našich nepriateľov a budeme Ti slúžiť. 11 Nato Hospodin poslal Jerubbaala, Bedána, Jefteho i Samuela a vytrhol vás z rúk vašich okolitých nepriateľov. Tak ste mohli bezpečne bývať. 12 Keď ste však videli, že Náchaš, kráľ Ammóncov, tiahne proti vám, povedali ste mi: Nie! Ale kráľ nech panuje nad nami! Hoci Hospodin, váš Boh, je vaším kráľom. 13 Teraz je tu kráľ, ktorého ste si vyvolili, ktorého ste si žiadali. Tak, hľa, Hospodin ustanovil kráľa nad vami. 14 Ak sa budete báť Hospodina a budete Mu slúžiť, a ak budete poslúchať Jeho hlas, a ak nebudete odporovať reči Hospodinovej, ak budete aj vy, aj kráľ, ktorý kraľuje nad vami, nasledovať Hospodina, svojho Boha, (bude dobre). 15 Ale ak nebudete poslúchať hlas Hospodinov, a budete odporovať Jeho rečiam, vtedy ruka Hospodinova bude proti vám, ako bola proti vašim otcom. 16 Teraz sa však postavte a hľaďte na túto veľkú vec, ktorú Hospodin učiní pred vašimi očami. 17 Či nie je dnes žatva pšenice? Volať budem k Hospodinovi, aby dal hromobitie a dážď; vtedy poznáte a uvidíte, že ste sa v očiach Hospodinových dopustili veľkého zla, keď ste si žiadali kráľa. 18 I volal Samuel na Hospodina a Hospodin dal toho dňa hromobitie a dážď. A všetok ľud sa veľmi bál Hospodina a Samuela. 19 Vtedy hovoril všetok ľud Samuelovi: Modli sa za svojich služobníkov k Hospodinovi, svojmu Bohu, aby sme nepomreli, lebo ku všetkým svojim hriechom pridali sme ešte i to zlo, že sme si žiadali kráľa. 20 Samuel však povedal ľudu: Nebojte sa! Vy ste síce spáchali všetko toto zlo, avšak teraz neodstupujte od Hospodina, ale slúžte Hospodinovi z celého srdca. 21 Neobracajte sa k márnostiam, ktoré vám neosožia, ani vás nezachránia, pretože sú márnosťou. 22 Lebo Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno; lebo zapáčilo sa Hospodinovi učiniť vás svojím ľudom. 23 Ale odstúp odo mňa to, aby som hrešil proti Hospodinovi tým, že by som sa prestal modliť za vás; budem vás vyučovať dobrej a priamej ceste. 24 Len sa bojte Hospodina a slúžte Mu verne a z celého svojho srdca; veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami! 25 Ak by ste predsa konali zle, zahyniete vy, i váš kráľ.


Tu je kráľ, ktorého ste si žiadali! Keď veľký prorok v Izraeli, Samuel, ktorý dlhé roky múdro spravoval izraelský ľud a viedol ho po Božích cestách, zostarel, Izraelci prišli k záveru, že najlepšie bude, keď odteraz budú mať aj oni kráľa, ako okolité pohanské národy. Darmo im Samuel vysvetľoval, že Hospodin je ich najlepším kráľom. Nie, oni to chceli po svojom! A tak im Hospodin vyhovel. Až keď prišiel dážď a hromobitie na potvrdenie toho, že to bolo v Božích očiach zlé, Izraelci sa vyľakali. Samuel im hovoril, aby sa nebáli, že aj teraz je tu pre nich Božie riešenie. Ak sa budú báť Hospodina a budú Mu slúžiť a poslúchať Jeho hlas a budú aj so svojím kráľom nasledovať Hospodina, svojho Boha, bude dobre, ale ak nie, vtedy sa ruka Hospodinova zdvihne proti nim. Napomínal ich, aby neodstupovali od Hospodina a neobracali sa k márnostiam. Sľúbil, že aj naďalej sa bude za nich modliť a vyučovať ich dobrej ceste. Povedal: „Len sa bojte Hospodina a slúžte Mu verne a z celého svojho srdca; veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami! Ak by ste predsa konali zle, zahyniete vy, i váš kráľ“ (v.24-25). – – Vezmime si aj my dnes Samuelove varovania a poučenia k srdcu! Áno, rešpektujme ľudské zákony a autority! Zamyslime sa však, či je mojím najvyšším Kráľom Hospodin, Boh a či Ho poslúcham a nasledujem?
Modlitba: Odpusť nám, Bože, našu túžbu mať niečo, alebo niekoho, čo nám vládne namiesto teba! Ty chceš byť naším priamym vodcom, našou hlavou. Veď nás teda! Amen.
Pieseň: ES 349
Autor: Viera Mariášová


Prisluhujte právo a spravodlivosť, vytrhnite okrádaného z rúk utláčateľa, netrápte ani neutláčajte cudzinca, sirotu, ani vdovu. Jeremiáš 22,3

Ako deti svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Efezským 5,8-9


Židom 2,11-18 :: Modlíme sa za: Krupina (Ho)

One thought on “Zamyslenie na deň 15.3.2019

  1. Vymazali Božie meno.A tak sú v nevedomosti.Hosodin je Boh.Tak ako
    aj Boh je Boh.

Comments are closed.