Zamyslenie na deň 13.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3.Mojžišova 19,31-37

31 Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte jasnovidcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili; ja som Hospodin, váš Boh. 32 Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca a svojho Boha sa boj; ja som Hospodin. 33 Ak sa vo vašej krajine pri tebe zdržuje cudzinec, neutláčajte ho. 34 Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech vám je ako domorodec. Milujte ho ako seba samých, lebo cudzincami ste boli v Egypte; ja som Hospodin, váš Boh. 35 Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde, pri závaží ani pri dutej miere. 36 Majte správnu váhu, správne závažie, správnu éfu, správny hín; ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta. 37 Zachovávajte všetky moje ustanovenia, všetky moje právne predpisy a plňte ich; ja som Hospodin.


Sú Božie príkazy a nariadenia zastarané? Je pravdou, že Tretiu knihu Mojžišovu dnes číta málokto. A predsa čítame dnes v Božom slove: „Zachovávajte všetky moje ustanovenia… a plňte ich; ja som Hospodin“ (v. 31). Boh je svätý aj dnes, rovnako, ako v čase života starozmluvného Izraela. A On chce, aby sme aj my, dnešní kresťania, boli rovnako svätí ako On. – – Sám Pán Ježiš hovorí: „Miluj svojho blížneho…“ To je dôvod, aby sme aj slová o potrebnej starostlivosti o chudobných, starých či cudzincov brali vážne. Starých ľudí máme okolo seba každý deň, vieme, čo ich trápi aj v našej spoločnosti. Nanajvýš aktuálne sú problémy týkajúce sa utečencov z Blízkeho Východu do Európy. – – Pocity bezprávia pri konaní našich súdov zažíva mnoho ľudí aj v našej krajine. V takomto prípade by sme si mali zobrať Božie napomenutia z dnešného čítania k srdcu. Ak je náš Boh svätý – a Jeho svätosť sa dokazuje v záujme o slabších – Boh túži vidieť aj v našom srdci túžbu po svätosti, prejavy úcty voči slabším, patričné správanie, nestrannú spravodlivosť a ďalšie konkrétne skutky viery. Kto vie, či aj v dnešný deň nás Pán nepostaví do tejto úlohy – dokázať, či je Jeho výzva „Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý“, pre nás skutočne aktuálna?
Autor: Martin Vargovčák
Pieseň: ES 549


Hospodin hovorí: Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja, ale tí, ktorí mnou pohŕdajú, upadnú do hanby. 1.Samuelova 2,30

Ježiš hovorí: Vy ma nazývate Majstrom a Pánom, a dobre hovoríte, lebo tým som. Ján 13,13


1.Mojžišova 37,3-4.12-14.23-35(36) :: MODLÍME SA ZA: Gemer (Ri)