Zamyslenie na deň 14.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3.Mojžišova 25,1-12

1 Potom hovoril Hospodin Mojžišovi na vrchu Sinaj: 2 Hovor s Izraelcami a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech krajina zachová slávnostný odpočinok Hospodinovi. 3 Šesť rokov obsievaj svoje pole, šesť rokov rež svoju vinicu a oberaj jej úrodu. 4 Siedmy rok nech má krajina prísny slávnostný odpočinok, čas slávnostného odpočinku pre Hospodina. Neobsievaj svoje pole a nerež svoju vinicu. 5 Nezožni, čo ti samo vyrástlo po žatve; hrozno svojej neobrobenej vinice neoberaj; nech má krajina rok slávnostného odpočinku. 6 Úroda slávnostného odpočinku krajiny bude vám slúžiť za pokrm: tebe, tvojmu sluhovi, tvojej služobnici, tvojmu nádenníkovi a usadlíkovi, ktorí sa zdržujú u teba ako cudzinci, 7 tvojmu dobytku a zvieratám, ktoré sú v tvojej krajine; všetka jej úroda nech ti slúži za pokrm.

8 Odpočítaj sedem rokov slávnostného odpočinku, sedemkrát sedem rokov, a čas siedmich rokov slávnostného odpočinku ti vydá štyridsaťdeväť rokov. 9 Potom v siedmom mesiaci desiateho dňa toho mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu; v deň zmierenia daj trúbiť na rohu po celej svojej krajine; 10 tak posväťte päťdesiaty rok a vyhláste v krajine oslobodenie pre všetkých obyvateľov. Nech vám je to jubilejným rokom, keď každý z vás má sa vrátiť k svojmu vlastníctvu a každý má sa vrátiť ku svojej čeľadi. 11 Tento päťdesiaty rok nech vám je jubilejným rokom: nesejte a nezožnite, čo vám samo vyrástlo, a neoberajte svoju neobrobenú vinicu. 12 Lebo je to jubilejný rok; nech vám je svätý; živte sa z úrody poľa.


Hospodinova je zem a všetko, čo ju napĺňa. – Bohu patrí všetko. Božie príkazy, týkajúce sa tzv. jubilejného roka a slávnostného odpočinku mali Izraelitom pripomenúť, že aj pôda a úroda patria Bohu. Za všetkým mali vidieť prejav Božej dobroty a Jeho požehnania. Ako vďaku Mu mali zasvätiť zvláštne dni, aj osobitný čas venovaný výlučne štúdiu Božieho zákona. Blízky a úprimný vzťah s Bohom znamená vždy život poslušnosti a viery. Dotýka sa aj materiálnej oblasti nášho života. Boh hovorí: „Zem je moja; vy ste cudzincami a usadlíkmi u mňa“ (v. 23). Nielen dávni Izraeliti, ale aj my si dnes máme pripomínať, že pôda, úroda, každodenný chlieb je darom od Pána Boha. Vtedajší boháči mali zakázané hromadenie neúmerného množstva pôdy. Pre nás je to napomenutie, aby sme mali nesebecké srdce, ktoré by sa dokázalo rozdeliť s Božími darmi a neľutovalo nič, čo by mohlo pomôcť blížnemu v jeho núdzi alebo nešťastí. Skúmajme sa tiež, ako zaobchádzame s prírodou, jej bohatstvom a ako sa dokážeme zaangažovať v konkrétnych výzvach pre zachovanie a ochranu životného prostredia. Aj v tom sa ukáže prejav našej lásky k Bohu a vďaky za Jeho dobrodenia.
Autor: Kristína Vargovčáková
Pieseň: ES 553


Hospodine, bol si pevnosťou slabému, pevnosťou chudobnému v jeho súžení, prístreším pred lejakom a clonou pred horúčavou; lebo dych ukrutníka je ako zimný dážď. Izaiáš 25,4

Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval. Rímskym 8,35.37


Jób 2,1-10 :: MODLÍME SA ZA: Gemerská Panica (Ri)