Zamyslenie na deň 12.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. nedeľa pôstna. REMINISCERE
(Ó Hospodine, pamätaj na svoju milosť! Žalm 25,6)
Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Rímskym 5,8


Matúš 12,38-42

38 Vtedy Mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: Majstre, chceme vidieť znamenie od Teba. 39 On im však odpovedal: Zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie; ale nedostane sa mu iného znamenia, len ak znamenie proroka Jonáša. 40 Lebo ako Jonáš bol vo veľrybe tri dni a tri noci, tak aj Syn človeka bude v lone zeme tri dni a tri noci. 41 Mužovia ninivskí povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na kázanie Jonášovo, a hľa, tu je väčší ako Jonáš. 42 Kráľovná Juhu povstane na súde s týmto pokolením a odsúdi ho; lebo od končín zeme prišla počuť múdrosť Šalamúnovu, a hľa, tu je väčší ako Šalamún.


Čo presvedčí pochybovačov? Musíš niečo spraviť, aby si pochybnosti vyvrátil. Zákonníci a farizeji očakávali od Ježiša znamenie z neba, aby odvrátilo ich pochybnosti o tom, že Ježiš je z neba poslaný. Dôkazy, dôkazy, budeme veriť, len dokáž… Stará pesnička. A pritom Pán Ježiš učinil množstvo divov a aj tak mnohí, ktorí ich videli, Ho opúšťajú, či neveria v Neho. – – Ako rozmýšľa súčasník? Veľmi podobne. Senzácie, aféry a ľudské tragédie, to sú lákavé motívy pre dnešného konzumenta médií. Čím pikantnejšie, tým zaujímavejšie. Od nepamäti platí, že ľudia milujú, keď ich niekto alebo niečo rozptýli, či uvedie do úžasu. No nemýľme sa, na toto sa Pán Ježiš ani dnes neprepožičia! Nijaké senzácie, či dokazovania nebudú. A predsa, jedno znamenie nám dáva, no nie podľa našich predstáv. Znamenie Jonášovo, ktorý bol tri dni a tri noci v bruchu veľryby. Pán Ježiš Kristus trpel, ukrižovaný umrel a na tretí deň vstal z mŕtvych. V tom je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy (1J 4,11). Veríš tomu? Pán Boh má evidentný záujem o nás, preto poslal Svojho Syna a On v poslušnosti vykonal Otcovu vôľu. A keďže to bola vôľa Otca Nebeského, netreba nám ďalších dôkazov, len prijať Kristovo vykupiteľské dielo.
Autor: Vladimír Kmošena
Pieseň: ES 82


Pýtajte sa na odveké chodníky; kde je cesta k dobru, choďte po nej, a nájdete odpočinok pre svoju dušu! Jeremiáš 6,16

Napodobňujte tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním stali sa dedičmi zasľúbení. Židom 6,12


Marek 12,1-12 :: Rímskym 5,1-5(6-11) :: Žalm 10 :: MODLÍME SA ZA: Evanjelické základné školy