Zamyslenie na dnes 21.4.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 2,6-16

6  My však hovoríme múdrosť medzi dokonalými; pravda, nie múdrosť tohto sveta, ani kniežat tohto sveta, ktoré hynú,   7  ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu,   8  a nikto ju nepoznal z kniežat tohto veku, veď keby ju boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali;   9  ale, ako je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.   10  Boh totiž zjavil nám to Duchom; lebo Duch skúma všetko, aj hĺbky Božie.   11  Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepoznal nikto, iba Duch Boží.   12  My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali.   13  O tom aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale (slovami), ktoré učí Duch. A tak duchovné posudzujeme duchovne.   14  Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať.   15  Duchovný však posudzuje všetko, ale jeho nikto nemôže posúdiť;   16  lebo kto poznal myseľ Pánovu, aby Ho učil? My však myseľ Kristovu máme!


Dve privilégiá. Ako veriaci ľudia môžeme mať niečo, čo „prirodzenému človeku“ chýba. To prvé je duchovné posudzovanie. Vzácna, nenahraditeľná, podstatná a potrebná súčasť kresťanského života. Božie Slovo nás aj na iných miestach učí (1J 4), aby sme ako kresťania skúmali veci, s ktorými sa v živote stretávame. Denno-denne prichádza do našich životov nesmierne množstvo ponúk a podnetov. Veľa z nich je nepodstatných, zbytočných, a dokonca aj zlých. Často prekrývajú Božie veci a dary, ktoré nám On chce dať. Najmä evanjelium. Písmo nás preto povzbudzuje, aby sme tento svet vnímali inak, ako len očami, ušami, hmatom či čuchom. Veď dostávame Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čoho sa nám z milosti Božej dostalo. Nedajme sa pripraviť o tie krásne poklady, ktoré sú nám pripravené! Prosme, teda, aby sme sa vedeli tomuto Duchu Božiemu poddať, aby sme boli vôbec vnímaví na Jeho sprevádzanie! Veď koľko kresťanov dnes chodí po svete bez toho, aby rozsudzovali, a pritom je to také dôležité! Máme ešte jedno privilégium: myseľ Kristovu. Aká česť to je pre človeka, že môže mať myseľ Kristovu! Veď vďaka tomu sa potom mení celý náš život, naše postoje aj rozhodnutia, slová aj skutky. Je to život pre niektorých nepochopiteľný, ale pre tých, ktorí ho zakúsili, nesmierne hodnotný! Učme sa hodnotiť duchovne.
Autor: Tomáš Valašík
Pieseň: ES 181


Počúvaj ma, ľud môj, národ môj, dopraj mi sluchu, lebo odo mňa vyjde náuka, a Svoje právo ihneď privediem ako svetlo národov. Izaiáš 51,4

Spasiteľ Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. 1.Timoteovi 2,3-4


RÍMSKYM 8,7-11 :: MODLÍME SA ZA: DOLNÉ SALIBY (BA)