Zamyslenie na dnes 20.4.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 2,1-5

1  Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu;   2  lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a toho ukrižovaného.   3  A ja som bol u vás i slabý i bojazlivý a veľmi prestrašený,   4  moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci,   5  aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.


Je to o Duchu. Ako odvážne sa nám apoštol v prečítaných slovách odhaľuje! On, misionár obrovských kvalít a rozmerov priznáva, že keď šiel zvestovať evanjelium do Korintu, bál sa. Bol vystrašený. Má však dosť odvahy priznať si to a nám toto priznanie slúži dnes na povzbudenie, aj ako napomenutie. Povzbudenie tu nájde každý, kto prežíva niečo podobné. Ovláda ťa strach a obava z toho, ako ľudia zareagujú na tvoje priznanie sa ku Kristovi alebo ako zareagujú na tvoje kázanie? Máš obavy z toho, či povieš evanjelium dosť dobre a dosť pekne? Nemaj! Ak si si, tak ako Pavol, zaumienil nevedieť nič iné, len Krista, toho ukrižovaného, dôveruj Duchu Svätému, že bude potvrdzovať evanjelium o Kristovi tak, ako On uzná za dobré. Dôveruj Mu! Na druhej strane tu mnohí z nás nájdu aj napomenutie. Výstrahu pred pýchou. Aj keď nepriamo, ale predsa tu Pavol odsudzuje akúkoľvek sebaistotu a dobrý pocit z krásnych slov, sofistikovaných viet a štylisticky upravených strán. Aj keď to nie je zbytočné, nie je to ani kľúčové. Lebo skutočná a hlboká viera sa nezakladá na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.
Autor: Valašík Tomáš
Pieseň: ES 171


Vráťte sa ku mne – znie výrok Hospodina mocností – a ja sa navrátim k vám. Zachariáš 1,3

Pán vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. 2.Petra 3,9


JÁN 8,31-36 :: MODLÍME SA ZA: DOLNÁ STREHOVÁ (NO)