Zamyslenie na deň 9.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4.Mojžišova 20,1-13

1 V prvom mesiaci, keď Izraelci, celý zbor, prišli na púšť Cín, ľud sa usadil v Kádeši. Tam zomrela Mária a tam bola pochovaná.
2 Ale nebolo vody pre zbor; i zhŕkli sa proti Mojžišovi a proti Áronovi. Ľud sa dohadoval s Mojžišom 3 a hovoril: Ach, kiežby sme boli zomreli vtedy, keď pomreli naši bratia pred Hospodinom! 4 Prečo ste vyviedli zbor Hospodinov na túto púšť? Aby sme tam my i náš dobytok pomreli? 5 Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby ste nás doviedli na toto zlé miesto? Nie je to miesto vhodné pre obilie, ani pre figovník, ani pre vinič, ani pre granátové jablká, ani vody na pitie tu niet! 6 Keď Mojžiš a Áron odišli spred zhromaždenia ľudu ku vchodu do svätostánku, padli na tvár a ukázala sa im sláva Hospodinova. 7 Hospodin hovoril Mojžišovi: 8 Vezmi palicu a zhromaždi zbor; ty i tvoj brat Áron prihovorte sa tejto skale pred ich zrakom, a vydá svoju vodu. Keď im vyvedieš vodu zo skaly, napojíš zbor i jeho dobytok. 9 Vtedy vzal Mojžiš palicu spred Hospodina, ako mu prikázal. 10 Potom spolu s Áronom zhromaždili zbor pred skalu a Mojžiš k nim prehovoril: Počujte, vzbúrenci! Či z tejto skaly mám vyviesť vodu? 11 Potom Mojžiš zdvihol ruku, dvakrát udrel na skalu svojou palicou, i vytrysklo mnoho vody, napil sa z nej zbor i jeho dobytok. 12 Avšak Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste vo mňa neverili a neposvätili ste ma v očiach Izraelcov, nevovediete tento zbor do krajiny, ktorú som im dal. 13 Toto boli vody Meríby, o ktoré sa hádali Izraelci s Hospodinom, a On sa medzi nimi osvedčil ako svätý.


Zbožnosť, viera a poslušnosť. Izraelci po rokoch putovania prichádzali k zasľúbenému Kanaánu. Počas štyridsiatich rokov reptali proti Hospodinovi – niekedy im chýbal chlieb, mäso, inokedy voda, boli nespokojní s Mojžišom aj Áronom. Týmto privolávali na seba trest od Hospodina. Mojžiš však zakaždým prosil za ľud, aby sa Hospodin zmiloval. Hoci „Mojžiš bol omnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi“ (12,3), predsa po neustálych reptaniach ľudu prepadol on i Áron panike z malovernosti a bol nad nimi vyslovený ortieľ – nevstúpia do zeme, kam viedli ľud: „Do krajiny však, ktorú dávam Izraelitom nevojdeš, pretože ste ma neuctili ako svätého uprostred Izraelitov“ (5M 32,51-52). Ako k tomu došlo? Izraelci opäť nemali vodu. Pred štyridsiatimi rokmi Boh povedal Mojžišovi, aby zobral palicu a udrel na Níl, aby udrel na skalu pri Chórebe a zo skaly vytryskla voda. Teraz v Kádeši pri vodách sváru Izraelci opäť reptali. Hospodin kázal Mojžišovi, aby vzal svoju palicu, cez ktorú Boh robil zázraky, ale teraz sa mal iba prihovoriť skale, aby vydala vodu. Ale nahromadený hnev vyšiel na povrch a Mojžiš neposlúchol Hospodinov príkaz. Veril viac v moc svojej palice, ako v moc Hospodinovho slova. Znamenalo to nedostatok dôvery v Hospodina, čím Mojžiš a Áron urážali Božiu svätosť (v. 12). Každý služobník evanjelia má vďaka svojmu postaveniu väčšiu zodpovednosť, aby poslúchal a konal podľa Božieho slova a stál v bázni pred Jeho svätosťou. – – „Nech je naveky požehnané Jeho slávne meno a nech Jeho sláva naplňuje celú zem! Amen“ (Ž 72,19).
Autor: Eva Balážová
Pieseň: ES 233


Pohliadni z nebies a uviď zo svojho svätého a slávneho príbytku! Kde je Tvoja horlivosť a moc? Izaiáš 63,15

Ježiš hovorí: Oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Kiež by už horel! Ale krstom mám byť pokrstený a zviera ma nedočkavosť, kým nebude vykonaný! Lukáš 12,49-50


Izaiáš 57,15-19 :: MODLÍME SA ZA: Ratkovské Bystré (Ge)