Zamyslenie na deň 8.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4.Mojžišova 17,16-26

Hospodin povedal Mojžišovi: 17 Hovor s Izraelcami a vezmi od nich po jednej palici z každej rodiny; dvanásť palíc, od každého kniežaťa za jeho rodinu po jednej; napíš meno každého na jeho palicu. 18 Áronovo meno napíš na Lévího palicu, lebo jedna palica pripadne na jedného náčelníka rodiny. 19 Zlož ich do svätostánku pred svedectvo, kde sa stretám s vami. 20 Palica muža, ktorého si vyvolím, vypučí, a tak utíšim reptanie Izraelcov, ktoré vzniesli proti vám. 21 Mojžiš hovoril s Izraelcami a všetky ich kniežatá mu dali dvanásť palíc, po jednej palici na jedno knieža, podľa svojich rodín. Áronova palica bola uprostred ich palíc. 22 Potom Mojžiš uložil palice pred Hospodinom v stánku svedectva. 23 Na druhý deň prišiel Mojžiš do stánku svedectva, a hľa: Áronova palica vypučala za dom Lévího, vydala puky, zakvitla a zarodila mandle. 24 Mojžiš vyniesol všetky palice spred Hospodina ku všetkým Izraelcom, takže to videli, a každý si vzal svoju palicu. 25 Vtedy povedal Hospodin Mojžišovi: Áronovu palicu vráť pred svedectvo, aby sa zachovala na znamenie pre odbojníkov, aby prestalo ich reptanie predo mnou, a tak nezomrú! 26 Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin. Tak urobil.


Poslúchajte svojich vodcov (Žid 13,17). Izraelci zabúdali na všetky dobrodenia od Hospodina. Stále reptali. Reptali aj proti Mojžišovi a Áronovi: „Prečo sa povyšujete nad zbor Hospodinov? (16,3). A Hospodin trestal. Tak bol potrestaný Kórach (16,35) i celý zbor Izraelitov (17,14). Zabudli na Božie povolanie Árona a jeho synov, aby slúžili ako kňazi: „Ich pomazanie bude pre nich znamenať večné kňazstvo z pokolenia na pokolenie“ (2M 40,15). Teraz Hospodin potvrdil Áronovo kňazstvo, keď z dvanástich palíc izraelských kniežat, Áronova palica za deň vypučala, zakvitla a zarodila (17,23). Aj my máme svojich vodcov – v rodinách, v spoločnosti i v cirkvi. „A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov“ (Ef 4,11). Možno sa nám niekedy zdá, že nekonajú správne, vtedy prosme za nich, aby boli vedení Duchom Svätým vo svojom poslaní (1Tim 2,1-3), aby sme neprivolali na seba Boží súd: „Kto sa teda vrchnosti protiví, Božiemu zriadeniu sa protiví, a tí, čo sa protivia, priťahujú si súd“ (R 13,2). – – Pane, veď nás, aby sme v modlitbách predkladali svojich duchovných vodcov pred Tvoju tvár! Amen.
Autor: Eva Balážová
Pieseň: ES 278


Adam a jeho žena sa skryli pred Hospodinom Bohom. 1.Mojžišova 3,8

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Matúš 5,8


Matúš 12,15-21 :: MODLÍME SA ZA: Ratková (Ge)