Zamyslenie na deň 9.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 9,24-34

„24 Zavolali teda druhý raz toho človeka, ktorý bol slepý, a povedali mu: Vzdaj Bohu slávu; my vieme, že je ten človek hriešny. 25 On odpovedal: Či je hriešny, neviem; jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. 26 Spýtali sa ho teda: Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči? 27 Odpovedal im: Už som vám povedal, a nepočuli ste; prečo to chcete počuť znovu? Chcete sa vari aj vy stať Jeho učeníkmi? 28 Zlorečili mu za to a povedali: Ty si Jeho učeník, ale my sme Mojžišovi učeníci. 29 My vieme, že Mojžišovi Boh hovoril, ale o tomto nevieme, odkiaľ je. 30 Odpovedal im tento človek: Práve to je divné pri tom, že vy neviete, odkiaľ je, a otvoril mi oči. 31 Vieme, že Boh nevyslýcha hriešnikov, ale vyslýcha toho, kto je bohabojný a koná Jeho vôľu. 32 Jakživ nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči; 33 keby tento nebol od Boha, nemohol by nič robiť. 34 Odpovedali mu: Ty si sa celý v hriechoch narodil, a nás poučuješ? A vyhodili ho.“


Podmienka vypočutia modlitby. Uzdravený stojí znovu pred farizejmi. Tí mu oznámili výsledok svojho „skúmania“, a to, že Ježiš je hriešnik. Človek má však osobnú skúsenosť. Prežil úžasný zázrak. Zdá sa, že tvrdosť farizejov ho udivuje a stráca s nimi trpezlivosť. Veď aj oni vedia, že Boh hriešnikov „nevyslýcha“. Poznali Písma, iste aj to z Izaiáša 1,15: „Ak aj vystierate dlane, zastieram si oči pred vami. Ak sa aj mnoho modlíte, ja vôbec nevypočúvam. Vaše ruky sú plné krvnej viny.“ Podobne u Izaiáša 59,1-2, aj inde. Pamätajme aj my na túto podmienku vypočutia modlitby! Pre bezbožný život, pre nekajúcnosť, preto, že mnohí sme len poslucháčmi Božieho Slova, a nie jeho činiteľmi, nás Pán nevypočúva. Pripodobňujeme sa tomuto svetu, tolerujeme hriechy sebe i svojim blížnym. Vyznávame Všeobecnú vieru kresťanskú a Toho, ktorého vyznávame, naším zlým životom urážame. Ako môžu byť naše modlitby vypočuté, keď si neustále pripomíname, čo nám ten druhý zlého, možno už pred rokmi, učinil? Nepodobáme sa viac farizejom, ako tomu uzdravenému? Ak sú nám tradícia a poriadky viac, ako záchrana hriešneho človeka, náš duchovný zrak nie je v poriadku. Prosme, aby nám náš Pán otvoril oči! Žime život podľa Božej vôle, aby naše modlitby nemali prekážky!
Autor: Ľubomír Trnavský
Pieseň: ES 318


Vo všetkom budete kráčať tou cestou, ktorú vám vyznačil Hospodin, váš Boh, aby ste mohli žiť. 5.Mojžišova 5,33

Ježiš povedal farizejovi: Čo je napísané v zákone? Čo tam čítaš? On odvetil: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého.“ Riekol mu teda: Správne si odpovedal! To čiň a budeš žiť. Lukáš 10,26-28


Rímskym 11,25-32 :: Modlíme sa za: Chmeľov (Šz)