Zamyslenie na deň 10.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 9,35-41

„35 I počul Ježiš, že ho vyhodili, a keď ho našiel, riekol mu: Veríš v Syna človeka? 36 Onen odpovedal: A kto je to, Pane, aby som veril v Neho? 37 Riekol mu Ježiš: Veď si Ho videl; to je On, čo hovorí s tebou. 38 A on povedal: Verím, Pane! a klaňal sa Mu. 39 Tu povedal Ježiš: Súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia, a aby oslepli, ktorí vidia. 40 Počuli to farizeji, ktorí boli s Ním, a povedali Mu: Či sme aj my slepí? 41 Riekol im Ježiš: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech; vy však hovoríte: Vidíme. A tak váš hriech zostáva.“


Vidieť a „vidieť“. Ak chceme zvýšiť dôveryhodnosť nejakej našej správy, povieme: Videl som to na vlastné oči! Veríme svojim očiam a voláme ich za svedkov. Vyšetrovatelia, alebo ľudia hľadajúci objektívnu pravdu za nejakým účelom (objasnenie trestného činu, autohavárie či inej náhlej udalosti) však vedia, že mnohokrát platí „koľko očí, toľko verzií“ danej udalosti, ktoré majú niečo spoločné, ale v detailoch sa často veľmi odlišujú. Každý vidí niečo iné. Stáva sa to aj v bežnom živote, že mnoho vecí vidíme každý inak, čiastočne skutočnosť, čiastočne to, čo by sme chceli vidieť. Ťažko nájsť objektívnu skutočnosť, tú v danej chvíli vidí iba Pán Boh, pretože každý z nás svoje videnie považuje za jedinú možnú pravdu, lebo: „Videl som to na vlastné oči!“ A sme ochotní sa preto hádať a brániť sa, niekedy aj agresívne, lebo je to „pravda“. Neberieme do úvahy, že iný človek môže vidieť veci inak a možno práve on ich vidí reálnejšie. Naše „videnie“ môže byť často neobjektívnou slepotou, založenou na našej pýche. Je aj také slovenské porekadlo: „Koho chce Pán Boh potrestať, toho raní slepotou.“ Pre hriech našej pýchy. Prosme Pána Ježiša, aby aj nám utrel oči, aby sme videli svoj hriech a oslobodení od neho Jeho obeťou na kríži sme mohli uveriť v Toho, ktorý nás uzdravil, a oslavovať Jeho sväté meno!
Autor: Soňa Šimková
Pieseň: ES 551


Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na vážkach. Hľa, ostrovy zavážia sťa zrnko piesku. Izaiáš 40,15

Ježiš povedal: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Matúš 28,18-20


Žalospevy 5,1-22 :: Modlíme sa za: Chmeľovec (Šz)