Zamyslenie na deň 9.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ámos 4,1-13

1 Počujte toto slovo, kravy bášánske, čo ste na vrchu Samárie a utláčate slabých, ubíjate chudobných a svojim manželom hovoríte: Doneste a napijeme sa! 2 Hospodin, Pán, prisahal na svoju svätosť: Hľa, prídu na vás dni, že vás odnesú na hákoch a vaše potomstvo na udiciach. 3 Vyjdete trhlinami každá osobitne a budete odhodené na Chermón – znie výrok Hospodinov.

4 Choďte do Bételu a hrešte, do Gilgálu, a hrešte ešte viac; za rána prinášajte svoje obete a na tretí deň svoje desiatky. 5 Zapáľte obeť vďaky z kvaseného, nahlas vyhlasujte dobrovoľné obete, pretože tak to máte radi, Izraelci – znie výrok Hospodina, Pána.

6 Spôsobil som, že ste nemali nič pod zuby vo všetkých vašich mestách a že ste mali nedostatok chleba na všetkých vašich miestach, no ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov. 7 Zadržal som vám dážď ešte tri mesiace pred žatvou. Dával som dážď na jedno mesto, na druhé mesto som dážď nedal. Na jednu roľu pršalo, a roľa, na ktorú nepršalo, vyschla. 8 Dve, tri mestá vliekli sa k inému mestu napiť sa vody, ale neboli uspokojené. No ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov. 9 Bil som vás sneťou a hrdzou, vysušil som vaše záhrady aj vinice; vaše figovníky a olivy obžrali kobylky. No ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov. 10 Poslal som na vás mor ako na Egypt, pobil som mečom vašich mládencov, dal som odvliecť do zajatia vaše kone a spôsobil som, aby zápach vášho tábora stúpal vám do nosa. No ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov. 11 Vyvrátil som vás, ako Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru, takže ste boli ako hlaveň vytrhnutá z ohňa. No ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov. 12 Preto takto naložím s tebou, Izrael! A keďže takto naložím s tebou, priprav sa, Izrael, na stretnutie so svojím Bohom. 13 Lebo, hľa, Tvorca vrchov a Ten, čo stvoril vietor, dáva poznať človeku svoje myšlienky. On tvorí svitanie i tmu a kráča po výšinách zeme, Jeho meno je Hospodin, Boh mocností.


Pozrime sa na bláznovstvo nášho srdca! Hľadáme niečo, čo nás uspokojí. No veľakrát sa držíme niečoho, čo pre nás uspokojujúce nie je. Napriek tomu naše ucho, naša myseľ, naše srdce sa neskloní pred Božou tvárou, kde by sme našli všetko, čo hľadáme. Božia ochrana je ako potreba dažďa tam, kde je sucho. Izrael však hľadal dážď tam, kde nebol. Pretrvával v modlárstve a v povstaní proti Hospodinovi a nechcel si priznať, že práve to, proti čomu bojuje, je jeho jedinou záchranou. A Hospodin, ako spravodlivý Sudca, nemohol tieto činy nechať nepotrestané. Skúsme sa zamyslieť, či je niečo, čoho sa držíme ako kliešte? Čo nám bráni úplne sa odovzdať do Božích rúk? Čo nás od Pána Boha vzďaľuje? Je niečo, prečo Boh v mojom živote nie je pre mňa najväčšou prioritou? Prečo Ho nechávam stáť vonku, pred domom, keď vnútri sa na mňa valí temnota môjho života? Kázanie evanjelia a jeho posolstvo je pre nás dažďom do našich vyprahnutých životov. Veď Pán Ježiš Kristus za nás dal „IBA“ Svoj život, aby sme zažívali skutočné občerstvenie z prameňa Jeho živej vody. Čo je väčším prejavom lásky a záujmu o naše dobro?
Autor: Katarína Šoltésová
Pieseň: ES 538


Hospodin skúma všetky srdcia a pozná každý spôsob myslenia. 1.Kronická 28,9

Povedal Mu Natanael: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal: Skôr, ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Ján 1,48


Jonáš 1,1-16 :: Modlíme sa za: Čierna Lehota (Ge)