Zamyslenie na deň 9.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

JÁN 15,18-16,4

18 Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás.   19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí.   20 Rozpomeňte sa na slovo, ktoré som vám hovoril: Nie je sluha väčší ako jeho pán. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás; keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše.   21 Ale to všetko budú proti vám robiť pre moje meno, pretože nepoznajú Toho, ktorý ma poslal.   22 Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech, ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech.   23 Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho Otca.   24 Keby som nebol činil skutky medzi nimi, aké nikto iný nečinil, nemali by hriech. Ale teraz aj videli, a predsa nenávideli aj mňa, aj môjho Otca.   25 A (to bolo preto), aby sa naplnilo slovo, napísané v ich zákone: Nenávideli ma bez príčiny.   26 Keď však príde Radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, bude svedčiť o mne,   27 a aj vy budete svedčiť, pretože ste od počiatku so mnou.
16: 1 Toto som vám hovoril, aby ste sa nepohoršovali.   2 Vylúčia vás zo synagóg, áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži.   3 A budú to robiť preto, že nepoznali Otca, ani mňa.   4 Ale hovoril som vám to, aby ste si, keď príde ich hodina, pripomenuli, že som vám (to) povedal. Toto som vám nehovoril od počiatku, pretože som bol s vami.


Pán Boh nás pripravuje k znášaniu protivenstiev od sveta! Svet nenávidí Pána Boha, svet nenávidí kresťanov… Je to čudné. Veď Pán Boh z lásky stvoril svet…! Svet však počúva hlas pokušiteľa a tak sa od Božej lásky odvracia, a tým pácha neprávosť. Pán Boh však o svet nestratil záujem, z lásky poslal Svojho Syna, aby ten, kto v Neho uverí, bol vrátený do večného života. Tým sa však začína na čas obrovská kolízia dvoch svetov – sveta podmaneného diablom a sveta Božieho. Pán Ježiš Svojich verných pripravuje na skutočnosť, že svet, ktorý je pod vplyvom diabla, ich bude nenávidieť a prenasledovať. Pán Ježiš však na svet prišiel, aby ho volal k záchrane. Svet Ho počul, svet videl Jeho skutky, a predsa Ním pohrdol. Odmietnutie Ježiša je však odmietnutím samotného Otca nebeského a Jeho vôle. Neustály Boží záujem o svet vedie k sľubu Pána Ježiša, že Svojim nasledovníkom zošle Svojho Ducha. Ten bude radiť a svedčiť o Ňom. Sľub bol naplnený. Duch Boží prišiel a prihovára sa i nám, radí, povzbudzuje, ale i napomína. Ním vedení máme svedčiť o Pánu Bohu. Konáme tak? Alebo pod tlakom sveta a v dôsledku protivenstiev azda ustávame v svedeckej službe? V Božom Duchu máme oporu, ktorá nás pripravuje na protivenstvá spôsobené zlobou zo strany sveta. V každom rozpoložení, v dobrom i zlom údele zostaňme Božími nasledovníkmi!
Autor: Radoslav Grega
Pieseň: ES 647


Lebo ako natrvalo budú predo mnou stáť nové nebo a nová zem, ktoré utvorím – znie výrok Hospodinov – tak bude mať stálosť vaše potomstvo a vaše meno.  Izaiáš 66,22

Ježiš povedal: Pekelné brány nepremôžu moju Cirkev. Matúš 16,18


JÁN 15,9-17 :: MODLÍME SA ZA: BANSKÁ ŠTIAVNICA (HO)