Zamyslenie na deň 9.10.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

20. nedeľa po Svätej Trojici
Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Micheáš 6,8


1.TESALONICKÝM 4,1-8

1  Napokon však prosíme vás, bratia, a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste sa vždy viac rozhojňovali v tom, čo ste od nás prijali, totiž, ako máte žiť – ako už aj žijete – a páčiť sa Bohu.   2  Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša.   3  Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva,   4  a nech si každý z vás vie získať manželku s posvätnosťou a úctivosťou,   5  nie s vášnivou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha.   6  Nech sa nikto vo svojom počínaní nedopúšťa prehmatov a neklame brata, pretože pomstiteľom všetkého toho je Pán, ako sme vám to už skôr povedali a osvedčili.   7  Lebo Boh nás nepovolal k nečistote, ale v posvätení.   8  Kto teda týmto pohŕda, nie človekom pohŕda, ale Bohom, ktorý vám aj dáva svojho Ducha Svätého.


Keď sa chceme páčiť…? V dnešnom texte Pavol pozýva Tesalonických na cestu posvätenia, ktorú definuje ako cestu, na ktorej sa máme páčiť Bohu. Čo znamená páčiť sa Bohu? Kedy má z nás Boh radosť? Je možné urobiť nejakú vec, aby sme získali Boha na svoju stranu, a tým sa mu zapáčili? Evanjelium hovorí, že sme v Kristovi Bohom milovaní nie preto, akí sme, ale preto, že sme Jeho deti. Boha si nezískavame na našu stranu, On z lásky skrze Krista už je na našej strane. V tejto veci sme teda pasívni, On si nás získal. A predsa Pavol dnes hovorí o aktívnej ceste posvätenia, kde hnaní silou Ducha, premožení hĺbkou Božej lásky chceme z vďačnosti robiť to, čo nezarmucuje Otca nebeského. Pavol hovorí o konkrétnej oblasti, kde sa má pretavovať vďačnosť do skutkov obetavosti. Povzbudzuje manželov, aby si získavali svoje manželky Božím spôsobom. Konkrétne hovorí o posvätnosti manželstva, v ktorom nevera nemá miesto, kde sa manželia vedia v láske jeden druhému vzájomne oddávať, kde sa nepestuje image, aby sme boli milovaní, ale žije z poznania, že sme milovaní. Toto je cesta posvätenia, cesta viery, ktorá nielen veľa pozná, ale aj každodenne koná a bez nej nie je možné páčiť sa Bohu (Žid 11,6). Pamätajme na to, keď sa dnes budeme chcieť niekomu páčiť! Skúsme to s vďačnosťou a nezištnosťou!
Autor: Peter Mihoč
Pieseň: ES 498


Hospodin povedal: Odpustil som podľa tvojich slov! 4.Mojžišova 14,20

Odpúšťajte si, ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy! Kolosenským 3,13


MAREK 10,2-9(10-16) :: ŽALM 109 :: MODLÍME SA ZA: ŠARIŠSKO-ZEMPLÍNSKY SENIORÁT