Zamyslenie na deň 10.10.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 44,15-30

15  Vtedy takto odpovedali Jeremiášovi všetci mužovia, ktorí vedeli, že ich ženy kadili iným bohom, i všetky ženy, ktoré stáli ako veľké zhromaždenie so všetkým ľudom, bývajúcim v Egypte a v Patróse:   16  V tom, čo si nám hovoril v mene Hospodinovom, ťa neposlúchneme.   17  Ale rozhodne budeme plniť všetko, ako sme sľúbili, že budeme kadiť kráľovnej nebies a obetovať jej úliatby, ako sme robievali my, naši otcovia, naši králi a naše kniežatá v judských mestách a na uliciach Jeruzalema. Vtedy sme mali chleba do sýtosti, dobre nám bolo a pohromu sme nezažili.   18  Odvtedy však, čo sme prestali kadiť kráľovnej nebies a obetovať jej úliatby, trpíme nedostatkom vo všetkom a hynieme mečom a hladom.   19  A ak my kadíme kráľovnej nebies a obetujeme jej úliatby, či jej robíme obetné koláče, majúce jej podobu, a obetujeme jej úliatby bez vedomia svojich mužov?   20  Ale Jeremiáš povedal všetkému ľudu, mužom i ženám a všetkým ľuďom, ktorí mu tak odpovedali:   21  Naopak, Hospodin sa rozpomenul práve na to kadidlo, ktoré ste obetovali po judských mestách a na jeruzalemských uliciach vy, vaši otcovia, vaši králi a kniežatá i pospolitý ľud, a dotklo sa Mu to srdca,   22  takže Hospodin už nemohol ďalej znášať vaše zlé skutky a ohavnosti, ktoré ste páchali. Preto sa stala vaša krajina zboreniskom, predmetom hrôzy a kliatby, bez obyvateľov, ako je aj dnes.   23  Pretože ste kadili a hrešili proti Hospodinovi, nepočúvali ste Jeho hlas a nechodili ste podľa Jeho učenia, podľa Jeho ustanovení a svedectiev, stihla vás táto pohroma, ako je to dnes.   24  Ďalej povedal Jeremiáš všetkému ľudu i všetkým ženám: Počujte slovo Hospodinovo, vy všetci z Júdu, ktorí ste v Egypte:   25  Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Vy i vaše ženy ste to vyslovili vlastnými ústami a svojimi rukami ste splnili, čo hovoríte: Rozhodne budeme plniť svoje sľuby, ktoré sme urobili, a budeme kadiť kráľovnej nebies a obetovať jej úliatby. Nuž uskutočňujte svoje sľuby!   26  Preto počujte slovo Hospodinovo, všetci z Júdu, ktorí bývate v Egypte: Ajhľa, prisahal som na svoje veľké meno – riekol Hospodin: V celom Egypte ústa nijakého Júdejca nevyslovia viac moje meno hovoriac: Akože žije Hospodin, Pán.   27  Ajhľa, ja bdiem nad nimi na ich škodu, a nie na prospech, takže všetci Júdejci, ktorí sú v Egypte, zhynú mečom, hladom až do úplného vykynoženia.   28  Ktorí uniknú pred mečom, vrátia sa z Egypta do Judska v malom počte. Potom pozná celý zvyšok Júdu, ktorý prišiel bývať do Egypta, čie slovo sa splní: moje, či ich.   29  A toto vám bude znamením – znie výrok Hospodinov – že vás potrestám na tomto mieste, aby ste poznali, že sa iste uskutočnia moje slová o vás na vašu škodu.   30  Takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja vydám faraóna, egyptského kráľa Chofru, do rúk jeho nepriateľov, ktorí mu siahajú na život, ako som vydal judského kráľa Cidkiju do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara, jeho nepriateľa, ktorý mu siahal na život.


Sejba a žatva v duchovnom živote. Nič nové pod slnkom. Keď Hospodin pod Mojžišovým vedením vyviedol Izraelitov z Egypta, sotva sa ocitli na začiatku cesty k vyslobodeniu a už celý zbor Izraela reptal proti Mojžišovi: „V egyptskej krajine sme sedávali pri hrncoch plných mäsa, ale na tejto púšti teraz hladujeme…“ Niečo podobné sme zažili za posledné roky aj v našom národe. Pár rokov po nežnej revolúcii, v prvých rokoch rodiacej sa slobody bolo až príliš často počuť reptanie: „Za socializmu sme sa mali lepšie, mali sme všetko! Že nám bránili vyznávať vieru? To nás až tak netrápilo a netrápi“. – – Hospodin to však vidí ináč a prorok oznamuje Judejcom to, čo On hovorí. A hovorí toto: Vy teraz žnete to, čo ste siali už dávnejšie, ešte na uliciach Jeruzalema. Vtedy, keď sa vám zdalo, že vám je dobre. Vtedy, keď sa vám zdalo, že svojím modlárstvom si získavate výhody a spokojný život. Ale vedzte, že všetko v živote vás dobehne! Možno nie hneď na druhý deň, možno o niekoľko rokov. Každý nový začiatok pod Božím vedením sa musí začať pokáním, poznaním a verejným vyznaním poblúdenia, nie reptaním ani pýchou. Aj my v našej situácii sa máme čo učiť. Na pokánie nikdy nie je neskoro.
Autor: Jozef Grexa st.
Pieseň: ES 332


Lebo spravodlivý je Hospodin, miluje spravodlivé skutky. Žalm 11,7

Ako deti svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Efezským 5,8-9


2.TESALONICKÝM 3,6-13 :: MODLÍME SA ZA: POLTÁR (NO)