Zamyslenie na deň 9.1.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 4,22-30

22 A všetci Mu prisviedčali, obdivovali slová milosti, ktoré vychádzali z Jeho úst, a hovorili: Či Tento nie je syn Jozefov? 23 I povedal im: Iste mi pripomeniete príslovie: Lekár, uzdrav sám seba! Počuli sme, čo sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu vo svojej otčine! 24 A doložil: Amen, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej otčine. 25 Ale pravdu vám vravím: mnoho vdov žilo za dní Eliášových v Izraeli, keď tri roky a šesť mesiacov bolo nebo zavreté, takže veľký hlad nastal po celej zemi, 26 ale ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, len do Sarepty Sidonskej k žene-vdove. 27 A mnoho malomocných žilo v Izraeli za proroka Elizea, ale ani jeden z nich nebol očistený, len Náman Sýrsky. 28 A všetci v synagóge vzplanuli hnevom, keď to počuli; 29 povstali, vyhnali Ho z mesta a viedli až na kraj vrchu, na ktorom bolo vybudované ich mesto, aby Ho zostrčili. 30 Ale On prešiel pomedzi nich a vzdialil sa.


Nájsť mäkkú pôdu. Veľakrát premýšľam nad tou časťou Ježišovho života, o ktorej sa veľa nepíše. Keď sa s Máriou a Jozefom vrátil z Egypta a usadili sa v Nazarete – stále si o Ňom šepkali, že je nemanželské dieťa? Zažil medzi deťmi nejakú šikanu alebo o Ňom kolovali rôzne klebety? Čitatelia z dedín tomu možno rozumejú ešte lepšie. Ako ľahko človek dostane nálepku?! Keď Ježiš začal verejne pôsobiť, v Jeho vlastnej neveľkej dedinke to spôsobilo rozruch a nie práve v najlepšom zmysle slova. Ľudia sa mu smiali, provokovali Ho, dožadovali sa dôkazov a zázrakov, až Ho nakoniec chceli zabiť. Myslím si, že to Ježišovi bolo naozaj ľúto. Možno boli v tom dave aj Jeho vlastní súrodenci, bratranci, susedia alebo kamaráti z detstva. Potom sa presťahoval do Kafarnaumu, len 35 kilometrov vzdialeného mesta, kde mali ľudia mäkšie srdcia. A odtiaľ potom vychádzal na Svoje misijné cesty. Čo tým chcem povedať? Ak ti nerozumejú kvôli tvojej viere a službe hoci aj najbližší ľudia, nezúfaj si! Aj Pánovi Ježišovi sa to stalo. A druhá vec: aj keby okolo teba bolo veľa, veľa, veľa tvrdej pôdy, nájdi ten kúsok mäkkej… ! Určite tam niekde je.
Modlitba: Odpusť, Bože, naše tvrdé srdcia ochotné šíriť klebety a súdiť. Premieňaj nás, nech máme chuť uzdravovať z hriechu. Najprv však z neho uzdrav nás, lebo to potrebujeme. Amen.
Pieseň: ES 547
Autor: Maruška Skonc


Hospodin, ty si v práve, keď sa s tebou súdim. Predsa chcem s tebou hovoriť o práve. Jeremiáš 12,1

Tí, čo prišli prví, mysleli si, že dostanú viac. No aj oni dostali po denári. Vzali ho, ale reptali proti hospodárovi: „Títo poslední pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa.“ Matúš 20,10-12


Efezanom 4,17-24 :: Modlíme sa za: Banská Bystrica (Zv)