Zamyslenie na deň 8.1.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 4,14-21

14 V moci Ducha vrátil sa Ježiš do Galiley a zvesť o Ňom sa rozniesla po celom okolí. 15 Učil v ich synagógach a všetci Ho oslavovali. 16 Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. 17 I podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: 18 Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie, 19 a zvestovať vzácny rok Pánov. 20 Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na Neho. 21 A On im začal hovoriť: Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach.


Každý máme svoje publikum. Pamätáte sa ešte na chvíle, kedy ste mali v škole odpovedať? Hľadeli na vás nielen prísne oči učiteľky, ale aj oči vašich spolužiakov. Ako ste rástli, museli ste odpovedať na mnohých ďalších skúškach. Stáli ste pred profesormi, pred budúcimi zamestnávateľmi, pred kolegami… Možno dnes máte pred sebou iné publikum. Hľadí na vás a čaká na odpovede pre svoj život. – – Dnešný biblický text nám hovorí o tom, ako Pán Ježiš Kristus začal verejne vystupovať: „Oči všetkých v synagóge upierali sa na Neho. A On im začal hovoriť: Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach“ (Lk 4,20b-21). Boh už dávno predznamenal, že príde Niekto, kto prinesie vyslobodenie ducha a bude zvestovať evanjelium. Pán Ježiš Kristus sa teda držal slov Písma a prišiel si splniť Svoju úlohu. – – Chcem vás povzbudiť k tomu, aby ste si sami zodpovedali otázky: čo znamená pre mňa evanjelium? Aké odpovede ponúkam svojím správaním, či vyjadrovaním svojej rodine, priateľom, kolegom, verejnosti? Prináša môj život iným nádej, radosť, povzbudenie, či oslobodenie? Poznajú na mne ostatní, že patrím Bohu? Odchádzajú odo mňa ľudia potešení, inšpirovaní, alebo zranení? Nech nás k pravdivosti odpovedí vedie Duch Svätý a k náprave – naše svedomie.
Modlitba: Pane, Ježišu. Mali by sme pozorne vnímať Tvoje slová, lebo od nich závisí viac než život. Odpusť, že ich berieme málo vážne. Posilňuj našu vieru v Teba. Amen.
Pieseň: ES 444
Autor: Eva Bachletová


Len on je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. Žalm 62,7

Preto vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená a vaše nohy nech kráčajú po priamych chodníkoch. Hebrejom 12,12-13


4.Mojžišova 24,15-17a(17b-19) :: Modlíme sa za: Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce (Po)