Zamyslenie na deň 10.1.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa po Zjavení
Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. Rimanom 8,14


Rimanom 12,1-8

1 Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. 3 Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery. 4 Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, 5 tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi. 6 Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná: kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s vierou; 7 kto dar služby, nech slúži; kto dar vyučovania, nech vyučuje; 8 kto dar napomínania, nech napomína; kto dáva, (nech dáva) z úprimnosti; kto je predstavený, nech je horlivý; kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný.


Naliehavá prosba. Použité grécke slovo sa dá preložiť ako prosím, ale aj napomínam. A tak by sme mohli povedať, že je to naliehavá prosba, s ktorou sa na nás apoštol obracia. Niektorí skúmatelia textu vidia v tejto kapitole dôležitý medzník. Apoštol prechádza od duchovnej teórie k duchovnej praxi. To, čo prijímame z duchovných myšlienok, sa má prejaviť aj v našom telesnom živote. Svoje telá máme vydávať Bohu v živú, svätú, rozumnú službu. Tá obeť spočíva v tom, že vždy ide o zápas medzi tým, či svojou obnovenou mysľou budeme hľadať vôľu Božiu, alebo sa budeme prispôsobovať svetskému životu. Každý z nás pozná tento zápas tela a Ducha. Apoštol nás povzbudzuje, aby sme svoje telá Bohu vydávali. Je to sloveso vyjadrujúce stály proces. Nie raz, ale ustavične sa vydávajme Pánu Bohu do služby. Naše zlyhania nech nás nevedú k rezignácii, ale k novej premene mysle a k novému hľadaniu Božej vôle. Aj cez naše zlyhania zostávajme v Božej náruči. – – Istá kleptomanka, keď odovzdala svoj život Pánovi Ježišovi, prežila oslobodenie od tejto svojej hriešnej poviazanosti. Do jej života prišla sloboda a radosť. Po istom čase prišla za kňazom úplne strápená. Opäť niečo ukradla. Myslela si, že ju Pán Boh opustil. Kňaz sa jej opýtal: „Aký ste mala pocit vtedy dávno, keď ste kradla?“ „Veľmi dobrý“, odpovedala. „A aký teraz?“ „Cítim sa veľmi zle“, odpovedala zronená. A kňaz jej hovorí: „Toto je dôkaz, že Duch Boží prebýva vo vás.“ Napriek svojim zlyhaniam, odovzdávajme sa stále nanovo Bohu.
Modlitba: Pane Ježišu Kriste, pomôž nám, aby sme aj dnešný deň vedeli rozlíšiť Tvoje požiadavky od ponuky sveta.
Pieseň: ES 529
Autor: Samuel Linkesch


Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť. Žalm 119,37

Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite zakorenení a v ňom budovaní, upevnení vo viere, ako ste sa naučili. Kolosanom 2,6-7


Matúš 3,13-17 :: Izaiáš 42,1-9 :: Žalm 72 :: Modlíme sa za: Biblické hodiny