Zamyslenie na deň 8.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 21,15-26

Po týchto dňoch sme sa pripravili a odišli do Jeruzalema. 16 Šli s nami aj niektorí učeníci z Cézarey a zaviedli nás k istému Mnázonovi z Cypru, starému učeníkovi, aby sme boli jeho hosťami. 17 Keď sme prišli do Jeruzalema, bratia nás radi prijali. 18 Na druhý deň išiel Pavel s nami k Jakubovi, kde sa zišli všetci starší, 19 pozdravil ich a vyrozprával dopodrobna všetko, čo jeho službou vykonal Boh medzi pohanmi.

20 Keď to počuli, velebili Boha hovoriac: Vidíš, brat náš, koľko desaťtisíc Židov uverilo, a všetci horlia za zákon; 21 ale o tebe majú správu, že učíš odpadúvať od Mojžiša všetkých Židov medzi pohanmi hovoriac im, aby si deti nedali obrezať a nezachovávali staré obyčaje. 22 Čo teda? Isteže musí sa zísť zhromaždenie, lebo sa dopočujú, že si prišiel. 23 Urob teda, čo ti radíme: máme tu štyroch mužov, ktorí zložili sľub; 24 vezmi ich, daj sa s nimi očistiť, zaplať za nich výkupné, aby si dali oholiť hlavu, a tak potom všetci poznajú, že niet pravdy na tom, čo vravia o tebe, ale že aj ty žiješ, zachovávajúc zákon. 25 A o pohanoch, ktorí uverili, tak sme usúdili, aj písomne oznámili, že im netreba všetko toto zachovávať, ale majú sa chrániť mäsa modlám obetovaného, krvi, mäsa zo zadusených zvierat a smilstva. 26 Nato Pavel vzal tých mužov a na druhý deň dal sa s nimi očistiť, vošiel do chrámu, oznámil, kedy vypršia dni očisťovania, dokiaľ za každého z nich bude prinesená obeť.


Nebyť pohoršením. Apoštol Pavel prišiel do Jeruzalema, aby informoval o svojej službe evanjelia medzi pohanmi. Ocitol sa však v podozrení, že príliš ustupuje zvyklostiam pohanov a nectí si tradície židovského národa, z ktorého vyšiel. To by však mohlo poškodiť jeho misijnú službu. A preto poslúcha radu Jakuba a starších, ide do chrámu a podľa príkazu zákona sa dáva očistiť. Nie kvôli sebe, ale kvôli bratom a kvôli svojej misijnej službe. V 1. liste Korintským v 10. kapitole Pavel píše: „Nebuďte na pohoršenie ani Židom ani Grékom ani cirkvi Božej, ako sa aj ja všetkým chcem páčiť vo všetkom a nehľadám svoj prospech, ale prospech mnohých, aby boli spasení“ (v. 32-33). Ako často sme ochotní podriadiť sa potrebám druhých bez toho, aby sme zľavili z jasnej zvesti evanjelia? Nie sme schopní skôr prispôsobovať Božie pravdy svetu, než zľaviť zo svojich osobných zvyklostí a preferencií kvôli službe evanjeliu? Buďme múdri, buďme pokorní! Prosme Pána, aby sme videli, kde sú naše postoje pohoršením (naše postoje, nie Božie pravdy!) a majme pokoru zmeniť ich, ak to napomôže šíreniu Pravdy evanjelia – Ježiša Krista! Nejde o nás, nejde o náš prospech, ale ide o spasenie ľudí okolo nás. Nech nás Pán vedie tak, aby On bol skrze nás oslávený!
Autor: Daniela Mikušová
Pieseň: ES 174


Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som! Izaiáš 65,1

Sluha z podobenstva povedal: Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a miesto ešte je. Vtedy povedal pán sluhovi: Vyjdi na poľné cesty a medzi ohrady a prinúť ich vojsť, aby sa mi naplnil dom. Lukáš 14,22-23


Lukáš 6,27-35 :: MODLÍME SA ZA: Pliešovce (Ho)