Zamyslenie na deň 8.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 13,1-11

1 Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla Jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi, a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. 2 Keď totiž večerali, diabol už vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby Ho zradil. 3 (Ježiš) vediac, že Mu Otec všetko dal do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu ide, 4 vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zásteru, opásal sa. 5 Potom nalial vodu do umývadla, začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. 6 Tak prišiel až k Šimonovi Petrovi, ale ten Mu povedal: Pane, Ty mi umývaš nohy? 7 Ježiš mu riekol: Čo ja robím, to teraz nechápeš, ale potom pochopíš. 8 Povedal Mu Peter: Pane, nikdy mi nebudeš umývať nohy! Odpovedal mu Ježiš: Ak ťa neumyjem, nemáš so mnou podiel. 9 Tu Mu povedal Šimon Peter: Pane, nielen nohy, ale aj ruky a hlavu (mi umy)! 10 Ježiš mu riekol: Kto sa okúpal, nepotrebuje sa umývať – iba ak nohy – a celý je čistý; aj vy ste čistí, ale nie všetci. 11 Poznal totiž svojho zradcu, preto povedal: Nie všetci ste čistí.


Ježiš robí dokonalé znamenie o Božej láske k nám. Aj dnes potrebujeme počuť uistenie, že Božia láska k nám platí a že k nám prichádza v Ježišovi Kristovi. Často sa pozeráme na svoj život dozadu, či dopredu – na nový deň, do ktorého vstupujeme. Nie vždy vidíme naše vzťahy, výsledky našej práce tak, že nám zo všetkého vychádza takýto pozitívny súčet. A predsa je to pravda. V Ježišovi sa k nám skláňa Boh a slúži nám. Deje sa to dokonalou službou, ktorú vykonávali otroci v domácnostiach biblickej doby, keď umývali nohy domácim. Ježiš má pre tento „dokonalý znak lásky“ jasný dôvod. Vedel, že Mu „Otec dal všetko do rúk, že vyšiel od Boha a ide k Bohu“. To, že sa blížil deň Jeho ukrižovania, nebolo dôvodom pre zneistenie. Naopak, bolo to súčasťou zachraňujúcich Božích skutkov a dôkazom Božej lásky k Svojmu Synovi a k nám všetkým. – – Aj my potrebujeme pre svoje odhodlanie konať skutky milosrdenstva túto istotu. Aj my sme v Ježišovi Kristovi Božími deťmi. Aj my celým svojím životom smerujeme k svojmu Otcovi. Naše sklonenie sa k núdznemu človeku, naša pokora v službe lásky nebude spochybnením našej dôstojnosti. Naopak, bude potvrdením, že ju máme v srdci. Nebojme sa ju teda podľa Ježišovho vzoru odovzdávať ďalej!
Autor: Július Filo
Pieseň: ES 229


Ľuďom i zvieratám pomáhaš, Hospodine! Žalm 36,7

Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? Matúš 6,26


Matúš 19,16-26 :: Modlíme sa za: Švedlár (Ko)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby