Zamyslenie na deň 7.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 12,37-50

37 Aj keď toľko veľkých znamení učinil pred nimi, neuverili v Neho, 38 aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktoré povedal: Pane, kto uveril nášmu kázaniu a komu bolo zjavené rameno Pánovo? 39 Preto oni nemohli uveriť, lebo inde Izaiáš zase hovorí: 40 Oslepil im oči a zatvrdil srdcia, aby nevideli očami a nepoznávali srdcom, neobrátili sa, a ja aby som ich neuzdravil. 41 To povedal Izaiáš, lebo videl Jeho slávu a hovoril o Ňom. 42 Predsa však aj z poprednejších mnohí uverili v Neho, ale nepriznali sa k tomu pre farizejov, aby ich tí nevylúčili zo synagógy; 43 ľudskú slávu milovali totiž väčšmi ako slávu Božiu. 44 Potom zvolal Ježiš takto: Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v Toho, ktorý ma poslal, 45 a kto vidí mňa, vidí Toho, ktorý ma poslal. 46 Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa. 47 Ak niekto počúva moje slová, a nezachováva ich, toho nesúdim, lebo som neprišiel odsúdiť svet, ale spasiť ho. 48 Kto pohŕda mnou a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. 49 Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale sám Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, čo povedať a čo hovoriť, 50 a viem, že Jeho prikázanie je večný život. Čo teda hovorím, tak hovorím, ako mi povedal Otec.


Ježiš robí znamenia a dáva v Božom mene Slovo, verme Mu! Áno, nemáme do činenia iba s historickým Ježišom. On vtedy počas Svojho účinkovania robil veľké znamenia a rozdával Božie Slovo ľuďom okolo seba. Slovo živého Boha prichádza aj dnes k nám a Ježiš Kristus cez Svoju cirkev stále robí znamenia svedčiace o Božej láske k nám. Ako to na nás pôsobí? – – V Ježišovej dobe sa stávalo, aj keď učinil toľko veľkých znamení pred nimi, že neuverili v Neho, ako hovorí evanjelista Ján. Stávalo sa, čo predpovedal Izaiáš. Ján však pridáva, že predsa aj z poprednejších mnohí uverili. Podobne to bolo so svätým Slovom pravdy a večného života, ktoré Ježiš dával. Mnohí ho počúvali, prijímali, niektorí ho nezachovávali. Ale bolo aj mnoho iných prípadov. Slovo prinášalo ovocie. – – A ako je to s nami? Tak sa chceme v modlitebnom stíšení pýtať? Vidím, čo sa Bohu podarilo cez Kristovo Telo, cez cirkev vykonať v našom čase? Boh koná stále veľké znamenia! Jeho služobníci konajú dielo milosrdenstva. Ujímajú sa slabých a bránia pravdu. Slovo evanjelia prichádza, mnohí ho prijímajú a zachovávajú v srdci tak, že prináša hojné ovocie. Len sa lepšie pozrime okolo seba a oslávme Boha aj svojím svedectvom v slovách a skutkoch! To všetko dáva Boh. Jeho prikázanie, Jeho ponuka pre nás a ľudí našej doby, je večným životom a svetlom.
Autor: Július Filo
Pieseň: ES 315


Zhromaždím ich od končín zeme, medzi nimi slepých i chromých, tehotné spolu s rodičkami; navrátia sa sem ako veľký zbor. Jeremiáš 31,8

Ježiš hovorí: Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal, a dokonať Jeho dielo. Či sami nevravíte, že ešte štyri mesiace, a príde žatva? Ajhľa, hovorím vám, pozdvihnite oči a hľaďte na polia, že sa zabeleli k žatve. Ján 4,34-35


Matúš 13,44-46 :: Modlíme sa za: Švábovce (Ta)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby